Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-14 - Time: 09:25


Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-17 
2019-08-29  
 
   
prEN 10370
Стомана за армиране на бетон. Неръждаема стомана
Steel for the reinforcement of concrete - Stainless steel
ЕРГ 9 
2019-08-29  
 
   
prEN 10371
Метални материали. Метод за изпитване с малък поансон
Metallic materials - Small punch test method
ТК-17 
2020-04-22  
 
   
EN 10372:2020
Система за проследяване на качеството на плоски стоманени продукти с използване на баркод. Печат, четене и обработка на информация
Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing
ТК-17 
2020-03-05  
 
   
prEN 10373
Определяне на физичните и механичните свойства на стоманите с използване на модели
Determination of the physical and mechanical properties of steels using models
ТК-17 
2020-03-05  
 
   
prEN 10374
Заварени фитинги за хранителната и химическата промишленост - Тройници, колена и редуктори за заваряване
Welded fittings for the food and chemical industries - Tees, bends and reducers for welding
ТК-7 
2019-12-05  
 
   
prEN 1063
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост на куршуми
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
ТК-80 
2020-05-21  
 
   
EN 1064:2020
Информатика в здравеопазването. Стандартен протокол за комуникация. Електрокардиография с помощта на компютър
Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography
ТК-81 
2020-06-02  
2020-06-30  
   
EN 1081:2018/FprA1
Еластични, ламинирани и модулни многослойни подови покрития. Определяне на електрическото съпротивление
Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance
ТК-56 
2019-02-07  
 
   
prEN 1090-1
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на стоманени и алуминиеви компоненти за конструкции
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Assessment and verification of constancy of performance of steel components and aluminium components for structural use
ТК-104 
2020-06-08  
 
   
prEN 1092-3 rev
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges
ТК-5 
2020-08-31  
 
   
EN 1097-2:2020
Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
ТК-5 
2020-05-22  
 
   
prEN 1097-6
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
ТК-5 
2020-08-31  
 
   
EN 1097-8:2020
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
ТК-8 
2020-05-19  
2020-07-23  
prEN 1106
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди
Manually operated taps for gas burning appliances
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
EN 1111:2017/prA1
Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания
Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification
ТК-33 
2020-05-15  
 
   
FprEN 113-1
Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 1: Оценка на биоцидната ефикасност на консерванти за дърво
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
ТК-33 
2020-05-15  
 
   
FprEN 113-2
Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 2: Оценка на устойчивостта
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
ТК-66 
2020-04-02  
 
   
prEN 115-2
Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки
Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
ЕРГ 14 
2020-06-01  
 
   
EN 1175:2020
Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания
Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements
ТК-88 
2020-06-19  
2020-08-21  
prEN 1176-10
Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра
Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
ТК-81 
2020-04-22  
2020-06-25  
   
prEN 1186-2
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в зехтин чрез пълно потапяне
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration in vegetable oils
ТК-81 
2020-04-22  
2020-06-25  
   
prEN 1186-3
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test methods for overall migration in evaporable simulants
ТК-7 
2020-05-29  
 
   
prEN 12004-1
Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP
Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Essential characteristics and AVCP
ТК-66 
2020-06-17  
 
   
EN 12015:2020
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission
ТК-66 
2018-09-25  
 
   
FprEN 12016
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
ТК-37 
2020-02-10  
 
   
prEN 12020-1 rev
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ТК-33 
2020-05-20  
 
   
prEN 12037
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване
Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method
ЕРГ 3 
2020-06-15  
 
   
EN 12042:2014+A1:2020
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements
ТК-96 
2020-06-11  
 
   
EN 12046-1:2020
Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 1: Прозорци
Operating forces - Test method - Part 1: Windows
ТК-0/ПС-2 
2020-04-17  
 
   
prEN 12063
Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени
Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls

5412 намерени, страница 3 от 181

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved