Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-11-26 - Time: 23:12


Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-17 
2019-08-29  
 
   
prEN 10370
Стомана за армиране на бетон. Неръждаема стомана
Steel for the reinforcement of concrete - Stainless steel
ЕРГ 9 
2020-10-21  
2020-11-26  
FprEN 10371
Метални материали. Метод за изпитване с малък поансон
Metallic materials - Small punch test method
ТК-17 
2020-03-05  
 
   
prEN 10373
Определяне на физичните и механичните свойства на стоманите с използване на модели
Determination of the physical and mechanical properties of steels using models
ТК-17 
2020-03-05  
 
   
prEN 10374
Заварени фитинги за хранителната и химическата промишленост. Тройници, колена и редуктори за заваряване
Welded fittings for the food and chemical industries - Tees, bends and reducers for welding
ТК-7 
2019-12-05  
 
   
prEN 1063
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост на куршуми
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
ТК-81 
2020-08-10  
 
   
EN 1081:2018+A1:2020
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Определяне на елкрическо съпротивление
Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance
ТК-56 
2019-02-07  
 
   
prEN 1090-1
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на стоманени и алуминиеви компоненти за конструкции
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Assessment and verification of constancy of performance of steel components and aluminium components for structural use
ТК-104 
2020-06-08  
 
   
prEN 1092-3 rev
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges
ТК-7 
2020-11-09  
 
   
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Стандарт за продукт Национално приложение (NA)
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard - National Аnnex (NA) to BDS ЕN 1096-4:2019
ТК-5 
2020-08-20  
 
   
prEN 1097-1 rev
Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
ТК-5 
2020-08-27  
2020-11-09  
   
prEN 1097-6
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
ТК-5 
2020-11-12  
2021-01-25  
prEN 1097-7
Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
ТК-8 
2020-08-06  
 
   
prEN 1106
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди
Manually operated taps for gas burning appliances
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
EN 1111:2017/prA1
Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания
Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification
ТК-33 
2020-11-10  
 
   
EN 1130:2019/prAC
Детски мебели. Детски креватчета и люлки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Children''s furniture - Cribs - Safety requirements and test methods
ТК-33 
2020-11-02  
 
   
EN 113-1:2020
Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 1: Оценка на биоцидната ефикасност на консерванти за дърво
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
ТК-33 
2020-11-02  
 
   
EN 113-2:2020
Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 2: Оценка на устойчивостта
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
ТК-66 
2020-09-30  
 
   
FprEN 115-2
Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки
Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
ТК-88 
2020-09-15  
 
   
prEN 1176-10
Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра
Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
ТК-81 
2020-07-09  
 
   
prEN 1186-2
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в зехтин чрез пълно потапяне
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration in vegetable oils
ТК-81 
2020-07-09  
 
   
prEN 1186-3
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test methods for overall migration in evaporable simulants
ТК-7 
2020-10-22  
 
   
prEN 12004-1
Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP
Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Essential characteristics and AVCP
ТК-52 
2020-10-26  
 
   
EN 12012-4:2019/prA1
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност за агломератори
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators
ТК-66 
2018-09-25  
 
   
FprEN 12016
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
ТК-37 
2020-02-10  
 
   
prEN 12020-1 rev
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ТК-33 
2020-10-14  
 
   
prEN 12037
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване
Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method
ТК-33 
2020-10-13  
 
   
prEN 12038
Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Метод за изпитване и определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценка на устойчивостта на плочите от дървесина
Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels
ЕРГ 3 
2020-06-15  
 
   
EN 12042:2014+A1:2020
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements
ТК-96 
2020-07-12  
 
   
EN 12046-1:2020
Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 1: Прозорци
Operating forces - Test method - Part 1: Windows
ТК-0/ПС-2 
2020-10-08  
 
   
prEN 12063
Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени
Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls

5510 намерени, страница 3 от 184

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved