Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-68 
2020-11-12  
 
   
FprEN 12697-42
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 42: Количество на чуждите частици в асфалт за рециклиране
Bituminous mixtures - Test methods - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt
ТК-68 
2020-07-30  
 
   
prEN 12697-43 rev
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 43: Устойчивост на гориво
Bituminous mixtures — Test methods — Part 43: Resistance to fuel
ТК-68 
2020-09-23  
 
   
prEN 12697-48
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 48: Връзка между слоевете
Bituminous mixtures - Test methods - Part 48: Interlayer Bonding
ТК-68 
2020-04-23  
 
   
prEN 12697-49
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 49: Определяне на триене след полиране
Bituminous mixtures - Test methods - Part 49: Determination of friction after polishing
ТК-68 
2020-09-25  
 
   
prEN 12697-7
Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на обемната плътност на битумни образци чрез гама лъчи
Bituminous mixtures - Test methods - Part 7: Determination of the bulk density of bituminous specimens by gamma rays
ТК-0/ПС-2 
2020-11-27  
 
   
EN 12715:2020
Изпълнение на специални геотехнически работи. Инжектиране
Execution of special geotechnical work - Grouting
ТК-83 
2020-10-08  
 
   
prEN 12729
Устройства за предотвратяване замърсяването на питейна вода при обратен поток. Контролируемо предотвратяване на обратния поток чрез зони за редуциране на налягането. Група В. Вид А
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A
ТК-60 
2020-07-02  
 
   
prEN 12732
Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени тръбопроводи. Функционални изисквания
Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements
ТК-0/ПС-22 
2020-01-30  
 
   
prEN 12778
Съдове за готвене. Тенджери за готвене под налягане за употреба в домашни условия
Cookware - Pressure cookers for domestic use
ТК-98 
2020-06-30  
 
   
FprEN 12790-1
Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца. Част 1: Шезлонги за деца до момента, в който започнат да се опитват да седят
Child care articles - Reclined cradles - Part 1: Reclined cradles for children up to when they start to try to sit up
ТК-98 
2020-06-04  
 
   
FprEN 12790-2
Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца. Част 2: Шезлонги за деца до момента, в който започнат да ходят
Child care articles - Reclined cradles - Part 2: Reclined cradles for children up to when they start to stand up
ТК-68 
2020-07-20  
 
   
FprEN 12802
Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за идентификация
Road marking materials - Laboratory methods for identification
ТК-8 
2020-09-25  
 
   
prEN 12806
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Автомобилни компоненти за втечнен въглеводороден газ. Други компоненти освен резервоари
LPG equipment and accessories - Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers
ТК-81 
2020-10-01  
2020-11-05  
   
FprEN 12814-2
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Изпитване на опън
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 2: Tensile test
ТК-81 
2020-10-01  
2020-11-05  
   
FprEN 12814-8
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements
ТК-41 
2020-08-25  
 
   
EN 12831-3:2017/prA1
Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на проектния топлинен товар. Част 3: Топлинен товар за системи за битова гореща вода и характеризиране на потребностите, модули М8-2, М8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
ТК-50 
2020-09-17  
2020-11-05  
   
prEN 12841
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже
Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices
ТК-1 
2020-11-05  
 
   
prEN 12845-1 rev
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане
Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Part 1: Design, installation and maintenance
ТК-67 
2020-10-13  
 
   
prEN 12846-1 rev
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 1: Битумни емулсии
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions
ТК-67 
2020-10-13  
 
   
prEN 12846-2 rev
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 2: Разредени и пластифицирани битумни свързващи материали
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders
ТК-67 
2020-10-27  
 
   
prEN 12847
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии
Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions
ТК-67 
2020-10-27  
 
   
prEN 12850
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на pH на битумни емулсии
Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
EN 1287:2017/prA1
Санитарна арматура. Термостатни смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания
Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical specification
ТК-83 
2020-09-17  
 
   
prEN 12873-2
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията. Част 2: Метод за изпитване на продукти, произведени на строителната площадка, несъдържащи метал и цимент
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and noncementitious site-applied materials
ТК-83 
2020-09-17  
2020-11-26  
   
prEN 12873-4
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията. Част 4: Метод за изпитване на мембрани за пречистване на водата
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes
ТК-83 
2020-08-06  
 
   
prEN 12889
Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за отпадъчни води
Trenchless construction and testing of drains and sewers
ЕРГ 14 
2018-11-29  
 
   
EN 12895:2015/prA1:2018
Индустриални кари. Електромагнитна съвместимост
Industrial trucks - Electromagnetic compatibility
ТК-66 
2020-10-15  
2020-12-24  
EN 12929-1:2015/prA1
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове въжени линии
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations
ТК-50 
2018-12-28  
 
   
FprEN 12941
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface - Requirements, testing, marking
ТК-50 
2018-08-29  
 
   
FprEN 12942
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

5493 намерени, страница 8 от 184 Печат на резултата от търсенето          4 5 6 7 8 9 10 11