Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-60 
2020-05-12  
 
   
prEN 12261 rev
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ
Gas meters - Turbine gas meters
ТК-68 
2019-06-17  
 
   
prEN 12272-1 rev
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции
Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings
ТК-68 
2019-06-17  
 
   
prEN 12272-3 rev
Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit
Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
ТК-0/ПС-15 
2020-05-28  
 
   
EN 12312-15:2020
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и за съоръжения
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors
ТК-0/ПС-15 
2020-05-21  
 
   
EN 12312-3:2017/FprA1:2020
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 3: Превозни средства с лентов транспортьор
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles
ТК-0/ПС-15 
2020-02-01  
 
   
FprEN 12312-5
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 5: Съоръжения за зареждане с гориво на летателни средства
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5: Aircraft fuelling equipment
ТК-0/ПС-15 
2020-01-31  
 
   
FprEN 12312-7
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 7: Съоръжения за придвижване на самолети
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Aircraft movement equipment
ТК-96 
2020-04-10  
 
   
prEN 12320 rev
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods
ТК-61 
2020-01-29  
 
   
prEN 12326-3
Шистови и шистозни видове камъни за прекъснато покриване - Изисквания и методи за изпитване
Schist and schistose stone types for discontinuous roofing - Requirements and test methods
ЕРГ 3 
2019-12-20  
 
   
FprEN 12331
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за мелене на месо. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements
ТК-68 
2019-04-17  
 
   
FprEN 12352
Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност
Traffic control equipment - Warning and safety light devices
ТК-0/ПС-11 
2019-05-03  
 
   
prEN 12353
Химични дезинфектанти и антисептици. Съхраняване на тест-организми, използвани за определяне на бактерицидно (включително Legionella), микобактерицидно, спороцидно, фунгицидно и вирусоцидно (включително бактериофаги) действие
Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
ЕРГ 3 
2020-01-30  
 
   
prEN 12355
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата. Изисквания за безопасност и за хигиена
Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements
ТК-68 
2019-04-04  
 
   
prEN 12368
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Traffic control equipment - Signal heads
ТК-55 
2020-03-04  
 
   
EN 12370:2020
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивост към кристализация на соли
Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation
ТК-55 
2019-09-26  
 
   
prEN 12372 rev
Методи за изпитване на естествени скални материали - Определяне на якостта на огъване под въздействието на концентриран товар
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
ТК-31 
2019-10-17  
 
   
FprEN 12385-3
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането
Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ТК-31 
2019-10-17  
 
   
FprEN 12385-5
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
ТК-31 
2020-01-14  
 
   
prEN 12385-6 rev
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Въжета от усукани снопчета (дилки) за минни шахти
Steel wire ropes - Safety - Part 6: Stranded ropes for mine shafts
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12390-1
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
ТК-5 
2020-05-29  
 
   
EN 12390-12:2020
Изпитване на втвърден бетон. Част 12: Определяне на устойчивост на бетона на карбонизация. Ускорен метод на карбонизация
Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12390-13
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
ТК-5 
2019-01-24  
 
   
prEN 12390-18
Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди
Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
ТК-37 
2019-07-11  
 
   
EN 12392:2016/prA1
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment
ТК-33 
2020-05-20  
 
   
EN 12404:2020
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Оценяване ефикасността за спиране развитието в дървесината на истинската къщна гъба Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray. Лабораторен метод
Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of masonry fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Laboratory method
ТК-60 
2020-02-13  
 
   
FprEN 12405-1
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ТК-68 
2020-05-03  
 
   
EN 12414:2020
Съоръжения за управление на паркирането на пътни превозни средства. Изисквания и методи за изпитване на паркинг-автомати
Vehicle parking control equipment - Requirements and test methods for a parking terminal
ТК-100 
2019-01-17  
 
   
prEN 12418
Машини за рязане на зидария и скални материали на строителния обект. Безопасност
Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ТК-44 
2020-04-14  
 
   
prEN 12447
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във вода
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
ТК-96 
2019-09-05  
 
   
EN 12453:2017/prA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods

5578 намерени, страница 5 от 186 Печат на резултата от търсенето          1 2 3 4 5 6 7