Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС ISO 690:2011

БДС ISO 690:2011
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 47
Публикуван: 2012-01-18
Свързани международни стандарти

ISO 690:2010
ISO/TC 46/SC 9
Цена: 90.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси

Заглавие на английски

Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

Област на действие на български

Този международен стандарт дава насоки за съставяне библиографски позовавания. Той предоставя и указания за съставяне на цитиране на латиница в трудове, които по същността си не са библиографски. Той се прилага за библиографски позовавания и цитиране на всички видове информационни ресурси, включително (но не само) на монографии, периодични издания, части от издания, патенти, картографски материали, електронни информационни ресурси (включително компютърен софтуер и бази данни), музика, звукозаписи, графични отпечатъци, фотографии, графични и аудиовизуални произведения и движещи се изображения. Той не се прилага за цитиране, основано на автоматичен синтактичен анализ. Не се прилага и за правни цитирания, за които има отделен стандарт. Този международен стандарт не налага определен стил на цитиране. Примерите, използвани в него, не установяват правила по отношение на стила и пунктуацията. В приложенията А и B се препраща към релевантните раздели на този международен стандарт, в които се обясняват изискванията за позоваване или цитиране на печатни и електронни информационни ресурси. В Приложение C са дадени примери за библиографски позовавания, съобразени с този международен стандарт.

Област на действие на английски

This International Standard gives guidelines for the preparation of bibliographic references. It also gives guidelines for the preparation of citations in Latin scripts in works that are not themselves primarily bibliographical. It is applicable to bibliographic references and citations to all kinds of information resources, including but not limited to monographs, serials, contributions, patents, cartographic materials, electronic information resources (including computer software and databases), music, recorded sound, prints, photographs, graphic and audiovisual works, and moving images. It is not applicable to machine-parsable citations. It is also not applicable to legal citations, which have their own standards. This International Standard does not prescribe a particular style of reference or citation. The examples used in this International Standard are not prescriptive as to style and punctuation. Annexes A and B make reference to the relevant clause(s) of this International Standard which explain the requirements for referencing or citing printed and electronic information resources. Annex C gives examples of bibliographic references that comply with this International Standard.

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС ISO 690:2011 заменя и отменя БДС 17377:1996 на 2015-02-17