Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
It shall not be missing in any public building: an operative and ready for use hand fire extinguisher. Requirements, test methods and maintenance are regulated on an E...Searching

Code:   Status:   TC:   Phase:    

Code
Phase
Reference
Start
Finish
 
TC-47 
2020-06-09  
 
   
prEN IEC 60318-8
Eлектроакустика. Акустични съединители за високочестотни измервания на слухови апарати и слушалки свързани с ухото чрез ушни вложки
Electroacoustics – Acoustic coupler for high-frequency measurements of hearing aids and earphones coupled to the ear by means of ear inserts
TC-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
Petroleum and petroleum products. Packaging, marking, storage and transport
TC-4 
2020-03-30  
 
   
Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алумина
Cement. Determination of mineral composition of the clinker and the tricalcium aluminate content
TC-5 
2020-01-30  
 
   
Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване
Concrete. Moisture-Retaining coatings. Requirements and test methods
TC-28 
2017-03-24  
2019-12-30  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
TC-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт, нефтопродукти и присадки. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране
Crude oil, petroleum products and additives. Determination of mechanical impurity content by filtration
TC-67 
2020-02-07  
 
   
Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число
Petroleum products. Determination of acidity and acid number
TC-32 
2020-02-20  
2020-03-17  
   
Пиперки печени белени стерилизирани
Sterilized roasted skinned peppers
TC-5 
2020-01-30  
 
   
Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди
Corrosion protection of construction structures and structures exposed to the action of aggressive environments. Basic concepts. Classification of aggressive environments
TC-17 
2019-11-14  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
TC-33 
2020-04-10  
 
   
prEN 1001 rev
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения
Durability of wood and wood-based products - Terminology and definitions
TC-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
TC-107 
2020-03-14  
 
   
EN 1004:2020
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни товари и изисквания за безопасност и експлоатация
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
TC-107 
2020-06-10  
 
   
prEN 1004-2
Подвижни площадки за достъп и работни кули. Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции
Mobile access and working towers made of prefabricated elements – Part 2: Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual
TC-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-1:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и оборудване за обработка на материали
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
TC-100 
2020-04-17  
 
   
EN 1009-1:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и оборудване за обработка на материали
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
TC-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-2:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за машини за хранене и оборудване за непрекъснато обработване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
TC-100 
2020-04-16  
 
   
EN 1009-2:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за машини за хранене и оборудване за непрекъснато обработване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
TC-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-3:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и фрезоване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
TC-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-4:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за пресяващ механизъм
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
TC-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-5:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и обработка на кал
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
TC-100 
2019-10-30  
 
   
prEN 1009-6
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни и полу-подвижни машини
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 6: Specific requirements for mobile and semi-mobile machinery
TC-17 
2020-05-28  
 
   
prEN 10132
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-1
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Part 1: General requirements
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-2
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел
Prestressing steels - Part 2: Wire
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-3
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета
Prestressing steels - Part 3: Strand
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-4
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти
Prestressing steels - Part 4: Bar
TC-17 
2018-04-26  
 
   
EN 10139:2016/prA1
Студеновалцувана тясна лента без покритие от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions
TC-17 
2020-04-08  
 
   
EN 10139:2016+A1:2020
Студеновалцувана тясна лента без покритие от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions
TC-17 
2017-07-13  
 
   
prEN 10169 rev
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions

5428 found, page 1 from 181 Print search result        1 2 3 4 5 6 7