Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription
Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.Searching

Code:   Status:   TC:   Phase:    

Code
Phase
Reference
Start
Finish
 
TC-81 
2018-03-22  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
TC-61 
2019-09-20  
2019-10-25  
Vote   
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics. National Annex.
TC-68 
2019-10-15  
2019-11-15  
Vote   
Пътни знаци. Размери и шрифт
Road traffic signs. Dimensions and letters
TC-28 
2017-03-24  
2019-12-30  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
TC-88 
2019-09-17  
2019-11-25  
Vote   
Ролкови спортни съоръжения. Уейвборд. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Roller sports equipment. Waveboard. Safety requirements and test methods
TC-67 
2019-03-15  
 
   
Минерални масла. Определяне на условния вискозитет с вискозиметъра на Енглер
Mineral oil - Determination of to conditional viscosity by Engler degree
TC-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
TC-32 
2017-07-25  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
TC-67 
2019-10-10  
 
   
Нефтопродукти. Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи
Petroleum products. Determination of water-soluble acids and bases
TC-67 
2019-02-21  
 
   
Нефтопродукти. Методи за изпитване. Определяне температурата на прокапване (по Убелоде)
Petroleum products. Methods of testing - Determination of the drop falling point (according to the method of Ubelode)
TC-67 
2019-09-27  
 
   
Нефтопродукти. Изпитване на корозионното действие върху метали
Petroleum products. Test for corrosion effect on metals
TC-17 
2016-07-18  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
TC-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
TC-17 
2019-08-14  
 
   
EN 10025-4:2019
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
TC-17 
2019-08-14  
 
   
EN 10025-5:2019
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
TC-17 
2019-08-14  
 
   
EN 10025-6:2019
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
TC-107 
2018-08-30  
2019-04-30  
   
prEN 1004
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни товари и изисквания за безопасност и експлоатация
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
TC-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за частично окомплектовани машини и единици за обработка
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
TC-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-2
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за подавателни механизми и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
TC-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-3
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и фрезоване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
TC-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-4
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за пресяващ механизъм
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
TC-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-5
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и обработка на кал
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
TC-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-1 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 1: General
TC-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-2 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 2: Циментовани стомани
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 2: Case hardening steels
TC-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-3 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 3: Стомани за закаляване и отвръщане
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering
TC-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-4 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 4: Стомани за пружини и за други приложения
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 4: Spring steels and other applications
TC-17 
2019-06-12  
 
   
EN 10136:2019
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на никел в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен спектрометричен метод
Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-1
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Part 1: General requirements
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-2
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел
Prestressing steels - Part 2: Wire
TC-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-3
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета
Prestressing steels - Part 3: Strand

5773 found, page 1 from 193 Print search result        1 2 3 4 5 6 7