Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Thanks to standards, books are unique. This is guaranteed by the so-called ISBN number, an internationally unified coding system making each work identifiable.TC-79 Energy

Status: Active
Chairman: Zdravko Vladimirov Georgiev
Secretary: Rozalina Haladzhova
Phone: 02/81 74 565
E-mail: Rozalina.Haladzhova@bds-bg.org

Bulgarian title

Електроенергетика

English title

Energy

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта на електроенергетиката, отнасящи се за електрически силови уредби и съоръжения с номинално напрежение над 1 кV; Системи за фотоелектрическо преобразуване на енергията, Вятърни турбини, апаратура за измерване на електрическа енергия и управляване на товари; комплектни комутационни устройства за високо напрежение; въздушни линии за електропренасяне; предпазители за високо напрежение; силови трансформатори, измервателни трансформатори, малки силови трансформатори, реактори, силови захранващи елементи и подобни продукти; комутационна апаратура за напрежения над 1кV; вентилни отводи; мълниезащита на площни и линейни обекти СН и ВН; изолатори; високоволтови измервания; електрически релета, измервателни релета и защитни уредби; токове и напрежения при къси съединения; координация на изолацията; инструменти за работа под напрежение; силови системи за контрол и подобни съобщения;стандартни напрежения и честоти

Scope in English

Standards in electricity, relating to electric power systems and equipment with rated voltages above 1 kV; Systems photoelectric energy conversion, wind turbines, equipment for measuring electricity and running loads; assemblies for high voltage overhead electrical lines, high voltage fuses, power transformers, instrument transformers, small power transformers, reactors, power supply components and related products; switchgear for voltages above 1kV, surge arresters, lightning protection of the area and linear objects MV and HV; insulators; high voltage measurements, electrical relays, measuring relays and protection systems; currents and voltages in short circuits, insulation coordination, tools to work under pressure, power control systems and similar messages; standard voltages and frequencies

Relation with all international committees

CEN/CLC/JTC 2 - Active

Енергетика
Power Engineering

CLC/SR 28 - Active

Координация на изолацията
Insulation co-ordination

CLC/SR 32A - Active

Предпазители за високо напрежение
High-voltage fuses

CLC/SR 36 - Active

Изолатори
Insulators

CLC/SR 36B - Disbanded

Изолатори за линии високо напрежение
Insulators for overhead lines

CLC/SR 36C - Disbanded

Изолатори за подстанции
Insulators for substations

CLC/SR 37 - Active

Катодни отвoдители
Surge arresters

CLC/SR 42 - Active

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове
High-voltage and high-current test techniques

CLC/SR 68 - Active

Магнитни сплави и стомани
Magnetic alloys and steels

CLC/SR 73 - Active

Токове на късо съединение
Short-circuit currents

CLC/SR 95 - Disbanded

Измервателни релета и защитни съоръжения
Measuring relays and protection equipment

CLC/SR 96 - Active

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

CLC/TC 11 - Active

Въздушни линии с напрежение над 1 кV променливо напрежение и 1,5 кV постоянно напрежение
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

CLC/TC 13 - Active

Измерване управляване на електрическа енергия
Electrical energy measurement and control

CLC/TC 14 - Active

Силови трансформатори
Power transformers

CLC/TC 17AC - Active

Комутационни апарати за високо напрежение
High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 36A - Active

Проходни изолатори
Insulated bushings

CLC/TC 78 - Active

Устройства и инструменти за работа под напрежение
Equipment and tools for live working

CLC/TC 82 - Active

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи
Solar photovoltaic energy systems

CLC/TC 88 - Active

Вятърни турбини
Wind turbines

CLC/TC 8X - Active

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия
System aspects of electrical energy supply

CLC/TC 99X - Active

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

CEN/CLC/JWG 1 - Disbanded

Eнергийни одити
Energy audits

CEN/CLC/JWG 2 - Disbanded

Гаранции за произход и енергийни сертификати
Guarantees of origin and Energy certificates

CEN/CLC/JWG 3 - Disbanded

Енергийно управление и свързаните с това услуги
Energy Management and related services - General requirements and qualification procedures

CEN/CLC/JWG 4 - Disbanded

Енергийна ефективност и изчисляване на енергоспестяването
Energy efficiency and saving calculation

CLC/TC 57 - Active

Управление на електроенергийни системи и свързан с тях обмен на информация
Power systems management and associated information exchange

IEC/TC 17/SC 17A

Комутационни апарати за високо напрежение
Switching devices

IEC/TC 17/SC 17C

Комплектни комутационни устройства за високо напрежение
Assemblies

IEC/TC 32/SC 32A

Предпазители за високо напрежение
High-voltage fuses

IEC/TC 36/SC 36A

Проходни изолатори
Insulated bushings

IEC/TC 36/SC 36B

Изолатори за линии високо напрежение
Insulators for overhead lines

IEC/TC 36/SC 36C

Изолатори за подстанции
Insulators for substations

IEC/TC 37/SC 37B

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение
Components for low-voltage surge protection

IEC/TC 11

Линии за високо напрежение
Overhead lines

IEC/TC 13

Измерване и управление на електрическа енергия
Electrical energy measurement and control

IEC/TC 14

Силови трансформатори
Power transformers

IEC/TC 17

Комутационни апарати
High-voltage switchgear and controlgear

IEC/TC 28

Координация на изолацията
Insulation co-ordination

IEC/TC 36

Изолатори
Insulators

IEC/TC 37

Катодни отвoдители
Surge arresters

IEC/TC 38

Измервателни трансформатори
Instrument transformers

IEC/TC 42

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове
High-voltage and high-current test techniques

IEC/TC 57

Управление на захранващи системи и свързаните с тях комуникации
Power systems management and associated information exchange

IEC/TC 68

Магнитни сплави и стомани
Magnetic alloys and steels

IEC/TC 73

Токове на късо съединение
Short-circuit currents

IEC/TC 78

Инструменти за работа под напрежение
Live working

IEC/TC 8

Електрически енергийни системи
System aspects of electrical energy supply

IEC/TC 82

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи
Solar photovoltaic energy systems

IEC/TC 88

Вятърни турбинни системи
Wind energy generation systems

IEC/TC 94

Електрически релета с две състояния
All-or-nothing electrical relays

IEC/TC 95

Измервателни релета и защитни съоръжения
Measuring relays and protection equipment

IEC/TC 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

IEC/TC 99

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 кV
Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC

CLC/TC 38 - Active

Измервателни трансформатори
Instrument transformers

CLC/SR 8 - Disbanded

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия
Systems aspects for electrical energy supply

IEC/TC 32

Предпазители
Fuses

ISO/IEC JPC 2 - Active

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Обща терминология
Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common terminology

CEN/CLC/JWG 2 - Disbanded

Гаранции за произход и енергийни сертификати
Guarantees of origin and Energy certificates

CEN/CLC/JWG 4 - Disbanded

Енергийна ефективност и изчисляване на енергоспестяването
Energy efficiency and saving calculation

CEN/CLC/JTC 2 - Active

Енергетика
Power Engineering

CLC/SR 57 - Disbanded

Управление на захранващи системи и свързаните с тях комуникации
Power systems management and associated information exchange

CLC/TC 94 - Disbanded

Релета с ненормируема въздействаща величина
Relays

CLC/SR 94 - Active

Електрически релета с две състояния
All-or-nothing electrical relays

CLC/TC 95X - Active

Измервателни релета и защитни съоръжения
Measuring relays and protection equipment

CLC/SR 27 - Active

Индустриални електронагревателни съоръжения и обработка на електромагнити
Industrial electroheating and electromagnetic processing

IEC/TC 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и обработка на електромагнити
Industrial electroheating and electromagnetic processing

CLC/BTTF 132-2 - Active

Преразглеждане на EN 50156 Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения
Revision of EN 50156 "Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment"

CEN/CLC/JWG 2 - Disbanded

Гаранции за произход и енергийни сертификати
Guarantees of origin and Energy certificates

CLC/BTTF 146-1 - Active

Загуби на малки трансформатори: методи за измерване, маркировка и други изисквания по отношение на регламента за екодизайн
Losses of small transformers : methods of measurement, marking and other requirements related to eco-design regulation

CEN/SS F23 - Active

Енергия
Energy

CLC/SR 23K - Active

Енергийно ефективни електрически продукти
Electrical energy efficiency products

CLC/SR 32 - Active

Предпазители
Fuses

CLC/SR 114 - Active

Морска енергия. Конвертори за енергията на вълни и приливи
Marine energy - Wave and tidal energy converters

CLC/SR 117 - Active

Слънчеви термични електростанции
Solar thermal electric plants

CLC/SR 118 - Disbanded

Потребителски интерфейс на интелигентни мрежи
Smart grid user interface

CLC/SR 120 - Active

Системи за съхранение на електроенергия
Electrical Energy Storage (EES) Systems

CLC/SR 122 - Active

Предавателни системи за ултрависоко, УВН, променливо напрежение
UHV AC transmission systems

ISO/TC 301 - Active

Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания
Energy management and energy savings

CEN/CLC/JTC 14 - Active

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване
Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition

CEN/CLC/JTC 14 - Active

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване
Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition

CEN/CLC/JTC 15 - Active

План за измерване на енергията за организации
Energy measurement plan for organizations

CEN/CLC/JTC 15 - Active

План за измерване на енергията за организации
Energy measurement plan for organizations

CLC/SR 82 - Disbanded


Solar photovoltaic energy systems