Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
It shall not be missing in any public building: an operative and ready for use hand fire extinguisher. Requirements, test methods and maintenance are regulated on an E...TC-47 Radio communication systems and radio equipments

Status: Active
Chairman:
Secretary: Mariya Genovska
Phone: 02/81 74 560
E-mail: Mariya.Genovska@bds-bg.org

Bulgarian title

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

English title

Radio communication systems and radio equipments

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта на всички радиосъоръжения, вкл. радиосистеми за връзка с подвижни обекти, системи за телевизионно разпръскване (вкл. студийна, преносна, предавателна и приемна техника), наземни станции за спътникова връзка, потребителски устройства за развлечение и информация, електроакустика и звукозапис, аудио, видео и мултимедийни системи и устройства

Scope in English

Standards in the field of all radio communication systems and radio equipment, including radio communication systems, cable networks for television signals, sound signals and interactive services, satelite communication systems, consumer equipment for entertainment and information, electroacoustics, audio, video and multimedia systems and equipment

Relation with all international committees

CLC/SR 100 - Active

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства
Audio, video and multimedia systems and equipment

CLC/SR 102 - Disbanded

Съоръжения използвани в радиосъобщенията за подвижни станции и сателитни съобщителни системи
Equipment used in radio communications for mobile services and satellite communication systems

CLC/SR 103 - Active

Предавателни устройства за радиосъобщения
Transmitting equipment for radiocommunication

CLC/SR 110 - Active

Устройства с плоски панелни дисплеи
Flat panel display devices

CLC/SR 29 - Active

Електроакустика
Electroacoustics

CLC/SR 39 - Disbanded

Електронно-лъчеви тръби
Electronic tubes

CLC/SR 46F - Active

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи
RF and microwave passive components

CLC/TC 206 - Disbanded

Потребителски устройства за развлечения и информация и свързани подсистеми
Consumer equipment for entertainment and information and related sub-systems

CLC/TC 209 - Active

Кабелни системи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни връзки
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

IEC/TC 46/SC 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи
RF and microwave passive components

IEC/TC 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства
Audio, video and multimedia systems and equipment

IEC/TC 103

Предавателни устройства за радиосъобщения
Transmitting equipment for radiocommunication

IEC/TC 110

Устройства с плоски дисплеи
Electronic displays

IEC/TC 29

Електроакустика
Electroacoustics

CLC/TC 100X - Active

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства и свързаните с тях подсистеми
Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems

CLC/SR 46 - Disbanded

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories

CLC/TC 210 - Active

Електромагнитна съвместимост
Electromagnetic Compatibility (EMC)

CEN/CLC/WS EGNOSDK - Disbanded

CEN/CENELEC Работно споразумение на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) за упълномощаване за етикетиране и SDK валидиране
CEN/CENELEC Workshop on EGNOS enabled labelling and SDK validation

CLC/SR 80 - Active

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

IEC/TC 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

CLC/ETSI/JWG DD - Active

Съвместна работна група на ETSI-CENELEC за Цифрово разделяне
ETSI-CENELEC Joint Working Group Digital Dividend

CLC/BTTF 157-1 - Active


Public address and general emergency alarm systems