Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Thanks to standards, books are unique. This is guaranteed by the so-called ISBN number, an internationally unified coding system making each work identifiable.TC-38 Rotating machinery

Status: Active
Chairman:
Secretary: Violetka Georgieva
Phone: 02/81 74 566
E-mail: Violetka.Georgieva@bds-bg.org

Bulgarian title

Въртящи се електрически машини

English title

Rotating machinery

Scope in Bulgarian

Стандарти, които определят техническите изисквания към въртящи се електрически машини и правилата за тяхното използване, а също и стандарти, отнасящи се за механичните вибрации на тези машини;
Стандарти за ръчни и преносими електроинструменти;
Стандарти, свързани с термините, общите изисквания и спецификационните листа на отделни видове изолационни материали, методи за изпитване;
Стандарти, които обхващат методите за оценяване и квалифициране на електроизолационните материали и системи;
Стандарти, които обхващат общите изисквания към конструкцията и изпитванията на електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери и специфичните изисквания към конструкцията и изпитването на електрическа апаратура, с вид на защита "о"(потопени в масло), с вид на защита "q"(напълнени с кварцов пясък), електрическа апаратура с взривонепроницаема обвивка, с вид на защита "d", с вид на защита "n", с вид на защита "p", включително и тази с вътрешен източник на възпламеними газове и пари, електрическа апаратура със собствена безопасност, с вид на защита "i", електрическа апаратура с повишена безопасност, с вид на защита "е" и електрическа апаратура с видове на защита за използване при наличие на горими прахове;
Стандарти, които обхващат електрическата апаратура за откриването и измерването на горими газове за използването им в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери;
Правила за инсталиране на електрическа апаратура в потенциално експлозивна атмосфера;
Стандарти, отнасящи се за електрическа апаратура за откриване на газ или пари и която осигурява индикация, аларма и/или други функции на изхода

Scope in English

Standards giving specifications and application rules for rotating machines and also standards relating to the mechanical vibration of
these machines;
Standards for hand-held and transportable electric motor operated tools;
Standards giving definitions, general requirements and specification sheets for individual types of insulating materials, test methods;
Standards covering methods of evaluation and qualification for electrical insulating materials and systems;
Standards covering the general requirements for the construction and testing of electrical apparatus for potentially explosive atmospheres and the specific requirements for the construction and testing of electrical apparatus, type of protection "o" (oil immersed), type of protection "q" (powder filled), type of protection "n", type of protection "p", including that with an internal source of flammable gas and vapours, electrical apparatus with flameproof enclosure, type of protection "d", of intrinsically safe electrical apparatus, type of protection "i", increased safety electrical apparatus, type of protection "e", and types with protection for use in the presence of combustible dusts;
Standards covering electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres;
Rules for the installation of electrical apparatus in a potentially explosive atmosphere;
Standards for electrical apparatus for sensing the presence of gas or vapour and for providing an indication, alarm and/or other output function

Relation with all international committees

CLC/SC 31-1 - Dormant

Правила за инсталиране
Installation rules

CLC/SC 31-2 - Dormant

Взривонепроницаеми обвивки, вид "d"
Flameproof enclosures "d"

CLC/SC 31-3 - Dormant

Апаратура и системи със собствена безопасност "i"
Intrinsically safe apparatus and systems "i"

CLC/SC 31-4 - Dormant

Повишена безопасност, вид "e"
Increased safety "e"

CLC/SC 31-5 - Dormant

Апаратура с вид на защита "n"
Apparatus type of protection "n"

CLC/SC 31-7 - Dormant

Под налягане и други техники
Pressurization and other techniques

CLC/SC 31-8 - Active

Електростатично боядисване и крайни съоръжения
Electrostatic painting and finishing equipment

CLC/SC 31-9 - Active

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, използвани в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres

CLC/SR 112 - Active

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined)

CLC/SR 15 - Active

Твърди електроизолационни материали
Solid electrical insulating materials

CLC/TC 2 - Active

Въртящи се машини и механизми
Rotating machinery

CLC/TC 204 - Active

Безопасност на електростатични боядисани и крайни съоръжения
Safety of electrostatic painting and finishing equipment

CLC/TC 216 - Active

Детектори за откриване на газ
Gas detectors

CLC/TC 116 - Active

Безопасност на електроинструменти
Safety and environmental aspects of motor-operated electric tools

IEC/TC 2

Въртящи се машини и механизми
Rotating machinery

IEC/TC 15

Твърди електроизолационни материали
Solid electrical insulating materials

IEC/TC 31

Електрически съоръжения за експлозивни атмосфери
Equipment for explosive atmospheres

IEC/TC 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems

IEC/TC 116

Безопасност на електроинструменти
Safety of motor-operated electric tools

CLC/SR 31G - Active

Апаратура със собствена безопасност
Intrinsically-safe apparatus

IEC/TC 31/SC 31J

Класификация на опасни райони и изисквания към монтирането
Classification of hazardous areas and installation requirements

CLC/TC 31 - Active

Електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres