Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
“Not for children under 36 months” Toys wearing this European standardization label should not be made available to children. Particularly parents should know this sym...TC-34 Quality management and conformity assessment

Status: Active
Chairman: Nevena Kolarova
Secretary: Petar Lozev
Phone: 02/81 74 529
E-mail: Petar.Lozev@bds-bg.org

Bulgarian title

Управление на качеството и оценяване на съответствието

English title

Quality management and conformity assessment

Scope in Bulgarian

Стандартизация в областта на управлението на качеството и осигуряване на съответствието, социалната отговорност и управлението на риска, аутсорсинга, управлението на активите, системи за управление на антикорупционни действия, системи за управление на здравни услуги, системи за управление на професионално здраве и безопасност, системи за управление в организациите, предоставящи обучение.

Scope in English

Quality management and quality assurance, quality management systems, audit of management systems, criteria for qualification of auditors, conformity assessment, criteria for conformity assessment bodies

Relation with all international committees

CEN/SS F20 - Active

Осигуряване на качеството
Quality assurance

ISO/CASCO - Active

Комитет за оценка на съответствието
Committee on conformity assessment

ISO/TC 176 - Active

Управление на качеството и осигуряване на качеството
Quality management and quality assurance

ISO/TC 262 - Active

Управление на риска
Risk management

ISO/PC 288 - Active

Системи за управление на образователните организации – Изисквания с указания за прилагане
Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use

CEN/TC 362 - Active

Здравни услуги. Системи за управление на качеството
Healthcare services - Quality management systems

ISO/TC 251 - Active

Управление на активи
Asset management

ISO/TC 283 - Active

Системи за управление на професионално здраве и безопасност
Occupational health and safety management

ISO/TC 176/SC 1 - Active

Понятия и терминология
Concepts and terminology

ISO/TC 176/SC 2 - Active

Системи по качество
Quality systems

ISO/TC 176/SC 3 - Active

Поддържащи технологии
Supporting technologies

ISO/TC 267 - Active

Фасилити мениджмънт
Facility management

CEN/TC 348 - Active

Фасилити мениджмънт
Facility Management

ISO/PC 302 - Active

Указания за извършване на одит на системи за управление
Guidelines for auditing management systems

ISO/TC 309 - Active

Управление на организациите
Governance of organizations

CEN/CLC/JTC 1 - Active

Критерии за органи за оценка на съответствието
Criteria for conformity assessment bodies

ISO/TC 260 - Active

Управление на човешките ресурси
Human resource management