Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Thanks to standards, books are unique. This is guaranteed by the so-called ISBN number, an internationally unified coding system making each work identifiable.TC-30 Welding and allied processes

Status: Active
Chairman: Georgi Saev
Secretary: Lilia Dimitrova
Phone: 02/81 74 542
E-mail: lilia.dimitrova@bds-bg.org

Bulgarian title

Заваряване на материалите

English title

Welding and allied processes

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта на всички методи на заваряване и свързаните със заваряването процеси в т.ч. Стандарти за терминология, определения и графично изображение на заваръчните шевове върху чертежите, заваръчни съоръжения и инструменти, заваръчни материали,правила и методи за заваряване, методи за изпитване и контрол, проектиране и пресмятане на заварени конструкции, квалификация на персонала и изисквания за безопасност при работа

Scope in English

Standardization of welding, by all processes, as well as allied processes; these standards include terminology, definitions and the symbolic representation of welds on drawings, apparatus and equipment for welding, raw materials (gas, parent and filler metals) welding processes and rules, methods of test and control, calculations and design of welded assemblies, welders' qualifications, as well as safety and health.

Relation with all international committees

CEN/TC 121 - Active

Заваряване и сродни процеси
Welding and allied processes

CEN/TC 240 - Active

Термично пръскане и термично напръскани покрития
Thermal spraying and thermally sprayed coatings

ISO/TC 44 - Active

Заваряване и сродни процеси
Welding and allied processes

ISO/TC 44/SC 3 - Active

Заваръчни допълнителни материали
Welding consumables

ISO/TC 44/SC 5 - Active

Изпитване и контрол на заваръчни шевове
Testing and inspection of welds

ISO/TC 44/SC 6 - Active

Електросъпротивително заваряване и сродно механично съединяване
Resistance welding and allied mechanical joining

ISO/TC 44/SC 7 - Active

Представяне и термини
Representation and terms

ISO/TC 44/SC 8 - Active

Оборудване за газово заваряване, рязане и сродни процеси
Equipment for gas welding, cutting and allied processes

ISO/TC 44/SC 10 - Active

Управление на качеството в областта на заваряването
Quality management in the field of welding

ISO/TC 44/SC 11 - Active

Изисквания за квалификация на персонала при заваряване и сродни процеси
Qualification requirements for welding and allied processes personnel

ISO/TC 44/SC 12 - Active

Материали за спояване с мек припой
Soldering materials