Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Thanks to standards, books are unique. This is guaranteed by the so-called ISBN number, an internationally unified coding system making each work identifiable.TC-2 Hydraulics and pneumatics

Status: Active
Chairman: Toshko Dimitrov
Secretary: Antoaneta Bozhkova
Phone: 02/8174 583
E-mail: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Bulgarian title

Хидравлика и пневматика

English title

Hydraulics and pneumatics

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта на: хидравличното и пневматичното задвижване - хидравлични, пневматични и смазочни устройства с общо предназначение - цилиндри - хидравлични телескопични, двигатели, разпределители, пръти, съставни елементи, акумулатори - хидравлични, редуцир-вентили, клапани - редукционни, сервоклапани, обратни и предпазни, регулатори на дебит, фитинги, регулатори за налягане, индикатори за вакуум, и налягане, пропорционална техника, съединители - бързосменни, омаслители, резервоари, филтри, шумозаглушители, помпи - всички видове, компресори, хидравлични и парни турбини, вакуумна технологиятермични турбини за промишлено приложение

Scope in English

Standards for the scope: fluid and pneumatic power - fluid, pneumatic and lubricators devices with general purpose - cylinders - hydraulic, telescopic, motors, distributors, rods, components, accumulators - hydraulic, control valves, valves - reduction valves, servo valves, reverse valves and relief valves, flow regulators, fittings, pressure regulators, indication for vacuum and pressure, proportional technique, connectors - quick change connectors, lubricants, reservoirs, filters, silencers, pumps - all types, compressors, hydraulic turbines, steam turbines, vacuum technology, thermal turbines for industrial application

Relation with all international committees

CEN/TC 197 - Active

Помпи
Pumps

CEN/TC 232 - Active

Компресори, вакуум помпи и техните системи
Compressors, vacuum pumps and their systems

CLC/SR 4 - Active

Хидравлични турбини
Hydraulic turbines

CLC/SR 5 - Active

Парни турбини
Steam turbines

ISO/TC 131 - Active

Системи за хидравлично и пневматично задвижване
Fluid power systems

IEC/TC 4

Хидравлични турбини
Hydraulic turbines

IEC/TC 5

Парни турбини
Steam turbines

ISO/TC 131/SC 2 - Suspended

Помпи, мотори и вградени задвижвания
Pumps, motors and integral transmissions

ISO/TC 131/SC 3 - Active

Цилиндри
Cylinders

ISO/TC 131/SC 4 - Active

Съединения и подобни продукти и съставни части
Connectors and similar products and components

ISO/TC 131/SC 5 - Active

Контролни продукти и съставни части
Control products and components

ISO/TC 131/SC 6 - Active

Контрол на замърсяването
Contamination control

ISO/TC 131/SC 7 - Active

Уплътнителни устройства
Sealing devices

ISO/TC 131/SC 8 - Active

Изпитване на продукти
Product testing

ISO/TC 131/SC 9 - Active

Инсталации и системи
Installations and systems