Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
“Not for children under 36 months” Toys wearing this European standardization label should not be made available to children. Particularly parents should know this sym...EWG 16 Forensic science processes

Status: Active
Chairman: Nada Rangelova
Secretary: Desislava Gulenova
Phone: 02/81 74 581
E-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Bulgarian title

Криминалистични изследвания и практики

English title

Forensic science processes

Scope in Bulgarian

Стандартизация в областта на:
- Откриването, фиксирането и изземването на различни видове веществени доказателства от местопроизшествието, документиране и пакетирането на веществени доказателства за нуждите на криминалистичните изследвания и лабораторните анализи и тяхното съхранение;
- Документирането и проследимостта на резултатите от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи на различните видове веществени доказателства;
- Оценката и интерпретирането на резултатите от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи в светлината на конкретния случай;
- Отчитането на резултатите и формулиране на експертното заключение от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи и унифициране на приложната документация;
- Хармонизиране на основните принципи и изисквания за работа и съхранение на веществени доказателства с цел гарантиране на тяхната цялост и запазване на процесуалната им стойност;
- Хармонизирането на изискванията за създаване, попълване, поддръжка и използване на криминалистичните бази данни.

Scope in English

Standardization in the field of:
- Collection of samples at scene of crime, recording and packaging of various types of physical material for forensic purposes and storage of forensic evidence;
- Delivery of forensic science results through the processes of forensic science examinations and laboratory analysis of various types of physical material;
- Evaluation and interpretation of the results of forensic science examinations and laboratory analysis in the context of the cases;
- Reporting results and conclusions from forensic science examinations and laboratory analysis and the standardization of the documentation used for forensic purposes;
- Forensic evidence source handling principles in order to ensure integrity of forensic evidence from the scene of crime to court;
- Standardization of the way forensic databases are established and used as well as processing of forensic science data stored in forensic databases;
- Specifications for products used for collection, examination, laboratory analysis of items, and delivery of forensic results as well as for processing data and management of evidence.

Relation with all international committees

CEN/TC 419 - Active

Криминалистични изследвания и практики
Forensic Science Processes

ISO/TC 272 - Active

Криминалистични изследвания
Forensic sciences