Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription
Wherever you look you can find a standard!
Seeing better. This depends not only on the glasses used, but also on the spectacle frames. Today, the respective requirements, test methods, design and concepts are s...TC-16 Archive, librarianship and information activity

Status: Active
Chairman: Aleksandra Dipchikova
Secretary: Desislava Gulenova
Phone: 02/81 74 581
E-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Bulgarian title

Архивна, библиотечна и информационна дейност

English title

Archive, librarianship and information activity

Scope in Bulgarian

Стандартизация в областта на архивната, библиотечната и информационна дейност.
Уеднаквяване на практики, свързани с библиотеки, информационни центрове, издателства, архиви, музеи, както и с управлението на записи, индексирането, кодирането на имена и езици.
Стандартизиране на принципи, методи и приложения, свързани с терминологията и други езици, съдържанието на ресурси в контекста на многоезична комуникация и културното многообразие

Scope in English

Standardization in archival, librarian and information activities.
Standardization of practices relating to libraries, information centers, publishers, archives, museums and records management, indexing, coding of names and languages.
Standardization of principles, methods and applications relating to terminology and other language content of the resources in the context of multilingual communication and cultural diversity

Relation with all international committees

ISO/TC 46 - Active

Информация и документация
Information and documentation

ISO/TC 46/SC 4 - Active

Техническа съвместимост
Technical interoperability

ISO/TC 46/SC 8 - Active

Качество - Статистика и оценка на изпълнението
Quality - Statistics and performance evaluation

ISO/TC 46/SC 9 - Active

Идентификация и описание
Identification and description

ISO/TC 46/SC 10 - Active

Изисквания към запазването на документи и условия за съхранение
Requirements for document storage and conditions for preservation

ISO/TC 46/SC 11 - Active

Архиви/управление на записи
Archives/records management