Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
“Not for children under 36 months” Toys wearing this European standardization label should not be made available to children. Particularly parents should know this sym...TC-15 Environment protection

Status: Active
Chairman: Vera Tsvetanova Pavlova
Secretary: Ekaterina Georgieva Slavova
Phone: 02/81 74 579
E-mail: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Bulgarian title

Опазване на околната среда

English title

Environment protection

Scope in Bulgarian

Стандарти в областта на:
- Управлението на околната среда, включително системи и средства за управление на околната среда, дефиниране на термини и определения; оценка на жизнения цикъл на продуктите, екоетикитиране, характеризиране на околната среда и др.;
- Качество на въздуха, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на въздух на околна среда, въздух в затворени пространства и в работни помещения, определяне на ефективността на системите за очистване на газове и др.
- Качество на водата, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на водата;
- Качество на почвите, включително дефиниране на термини, класификация на почвите, измерване и отчитане на характеристиките и пр.
- Характеризиране и класифициране на отпадъците; методи за вземане на проби от отпадъци, физични, химични и биологични анализи и др.

Scope in English

Scope of standards: air quality incl. terminology, sampling, characterization of ambient air quality methods, indoor air, management of gas cleaning systems and their efficiency etc.
Soil quality, incl. terminology, soil classification, characterization measurement and assessment etc. Environmental management, incl. environmental management systems and instruments; terminology definition, product life-cycle estimation; eco-labeling etc. Waste characterization and classification; waste sampling methods, physical, chemical and biological analyses etc.

Relation with all international committees

CEN/TC 230 - Active

Анализ на водата
Water analysis

CEN/TC 264 - Active

Качество на въздуха
Air quality

CEN/TC 292 - Disbanded

Характеризиране на отпадъци
Characterization of waste

CEN/TC 308 - Active

Характеризиране и управление на утайки
Characterization and management of sludge

CEN/TC 400 - Disbanded

Хоризонтални стандарти в областта на утайки, биоотпадъци и почви
Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil

CEN/TC 137 - Active

Оценка на работно място, изложено на химични и биологични агенти
Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 343 - Active

Твърди възстановени горива
Solid Recovered Fuels

CEN/TC 345 - Disbanded

Характеризиране на почви
Characterization of soils

ISO/TC 146 - Active

Качество на въздуха
Air quality

ISO/TC 147 - Active

Качество на водата
Water quality

ISO/TC 207 - Active

Управление на околната среда
Environmental management

ISO/TC 146/SC 1 - Active

Емисии от стационарни източници
Stationary source emissions

ISO/TC 146/SC 3 - Active

Обкръжаваща/ заобикаляща атмосфера
Ambient atmospheres

ISO/TC 146/SC 4 - Active

Общи аспекти
General aspects

ISO/TC 147/SC 1 - Active

Терминология
Terminology

ISO/TC 147/SC 2 - Active

Физични, химични и биохимични методи
Physical, chemical and biochemical methods

ISO/TC 147/SC 4 - Active

Микробиологични методи
Microbiological methods

ISO/TC 147/SC 5 - Active

Биологични методи
Biological methods

ISO/TC 147/SC 6 - Active

Вземане на проби (общи методи)
Sampling (general methods)

ISO/TC 207/SC 1 - Active

Системи за управление по отношение на околната среда
Environmental management systems

CEN/SS S26 - Active

Управление по отношение на околната среда
Environmental management

CEN/SS S27 - Active

Отпадъци. Характеризиране, обработване и насоки
Waste - Characterization, treatment and streams

CEN/SS S08 - Active

Качество на въздуха
Air quality

CEN/TC 444 - Active

Методи за изпитване за характеризиране на твърди матрици по отношение на околната среда
Environmental characterization of solid matrices

ISO/TC 207/SC 2 - Active

Одит по отношение на околната среда и свързани с околната среда проучвания
Environmental auditing and related environmental investigations

ISO/TC 207/SC 3 - Active

Етикетиране по отношение на околната среда
Environmental labelling

ISO/TC 207/SC 4 - Active

Оценяване на резултатността по отношение на околната среда
Environmental performance evaluation

ISO/TC 207/SC 5 - Active

Оценяване на жизнения цикъл
Life cycle assessment

ISO/TC 207/SC 7 - Active

Управление на парникови газове и свързани с тях дейности
Greenhouse gas management and related activities

CEN/TC 426 - Active

Домакински уреди, използвани за пречистване на вода, които не са свързани с водоснабдителната мрежа
Domestic appliances used for water treatment not connected to water supply