Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
Thanks to standards, books are unique. This is guaranteed by the so-called ISBN number, an internationally unified coding system making each work identifiable.TC-0/SC-31 Hearing aid specialist services. Bio-based products. PFOS (perfluorooctanesulphonate)

Status: Active
Chairman:
Secretary: Ekaterina Georgieva Slavova
Phone: 02/81 74 579
E-mail: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Bulgarian title

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)

English title

Hearing aid specialist services. Bio-based products. PFOS (perfluorooctanesulphonate)

Scope in Bulgarian

Разработване на европейски стандарти, които се отнасят до предлагани от специалисти услуги за слухови апарати в усилията им да бъдат полезни на своите клиенти.
Преглед на методи и техники за определяне на съдържанието на биовъглерод в твърди, течни и газообразни продукти с използване на метода на радиоактивен въглерод. Това включва вземане на проби, обработване, калибриране, протоколиране; определяне на термини, които се използват в областта на биопродуктите, включително хоризонтални аспекти, свързани със стандарти за биопродукти; начини за деклариране и сертифициране, приложими към биопродуктите.
Определяне на перфлуороктансулфонати (PFOS) в концентрирани екстракти от покрити и импрегнирани твърди изделия, течни и противопожарни пени с използване на високо чувствителна течна хроматография в тандем с масспектрометрия (LC-tandemMS) или квадруполна масспектрометрия (LC-qMS). Методът е приложим за концентрации на PFOS в екстракционния разтвор в границите на 0,5 µg/l to 50 µg/l.
Разработване на европейски стандарт(и), които определят подходящи методи за изпитване за оценяване на емисии от горими освежители на въздуха и подобни продукти.

Предложената техническа дейност трябва да съсредоточи вниманието си върху разработването на три основни европейски стандарти за:

• разработване на стандартизирани методи за изпитване на емисии, които са резултат от използването на горими освежители на въздуха и подобни продукти
• методология за оценяване на резултатите от изпитване и на приемливи ограничения за емисии
• подходяща информация за емисиите, която ще бъдат представена от производителя и дистрибутор на горими освежители за въздух и подобни продукти на потребителите.

Стандартизация в областта на референтни критерии за училища за кучета- асистенти и кучета-водачи, и основни компетентности на инструктори по мобилност.

Scope in English

Development of European standards that apply to the services offered by hearing aid professionals in their efforts to provide benefit for their clients.
An overview of methods and techniques for determination of the bio-based carbon content of solid, liquid and gaseous products, using the radiocarbon method. This includes sampling, pretreatment, calibration, reporting; determination of terms to be used in field of bio-based products, including horizontal aspects relevant for bio-based product standards; declaration and certification tools applicable to bio-based products.
Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) in concentrated extracts from coated and impregnated solid articles, liquids and fire extinguishing foams using high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-tandemMS) or quadrupole mass spectrometry (LC-qMS).
The method is applicable for a concentration range for PFOS in the extract solution of 0,5 µg/l to 50 µg/l.
Elaboration of European standard(s) defining appropriate test methods for the emission evaluation of combustible air fresheners and similar products.

The proposed technical activity should focus its attention on the elaboration of three main European standards for:

• development of standardised test methods for the emissions resulting from the use of combustible air fresheners and similar products
• methodology for the assessment of test results and of acceptable emission limits
• appropriate information on emissions to be supplied by the manufacturer and distributor of combustible air fresheners and similar products to consumers.

Standardization in the field of reference criteria for Assistance Dog and Guide Dog Teams and mobility instructor essential competencies.

Relation with all international committees

CEN/TC 380 - Disbanded

Специализиран сервиз на слухови апарати
Hearing aid specialist services

CEN/TC 382 - Disbanded

Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)
PFOS

CEN/TC 411 - Active

Биопродукти
Bio-based products

CEN/TC 421 - Active

Безопасност на емисии от горими освежители на въздуха
Emission safety of combustible air fresheners

CEN/TC 233 - Dormant

Биотехнологии
Biotechnology

CEN/TC 452 - Active

Стандарти за училища за кучета-асистенти и кучета-водачи, и компетентности на инструктори
Assistance Dogs

CEN/TC 454 - Active

Водорасли и продукти от водорасли
Algae and algae products