Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Свиква се годишното общо събрание на БИС

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква редовно общо събрание на 18.06.2021 г. от 11 часа в Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет. 3, зала 4 „Асен Златаров” при следния дневен ред:
1. Приемане на членове на Българския институт за стандартизация
2. Преустановяване на правата на членове на Българския институт за стандартизация
3. Приемане на отчета за дейността на Българския институт за стандартизация за 2020 г.
4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация за 2020 г.
o Годишен финансов отчет за 2020 г.
o Доклад за отчета за бюджета за 2020 г.
o Отчет за бюджета за приходи за 2020 г.
o Отчет за бюджета за разходи за 2020 г.
5. Приемане на отчета на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация за периода 2016 – 2021 г.
6. Приемане на отчета на Контролния съвет на Българския институт за стандартизация за периода 2016 – 2021 г.
7. Приемане на бюджета на Българския институт за стандартизация за 2021 г.
o Доклад за бюджета за 2021 г.
o Проект на бюджета за приходи за 2021 г.
o Проект на бюджета за разходи за 2021 г.
8. Избор на членове на Управителния съвет и на двама членове на Контролния съвет за периода 2021 – 2026 г.
9. Разни.

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва в 9.30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от устава на БИС събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Документите по дневния ред на общото събрание, включително автобиографиите на кандидатите за членове на УС, са публикувани на сайта на БИС на 9 юни 2021 г.

Кандидати за членове на Управителния съвет

Име, фамилия - Член на БИС, предложил кандидат
Група 1 – Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци
o Здравко Георгиев - Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА)
o Митко Мирчев - Телетек електроникс ЕАД
o Орлин Димитров- Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Група 2 – Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет
o Силвана Любенова - Министерство на икономиката
o Хрисимир Дочев - ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, МВР

Група 3 – Научни организации, институти и висши училища
o Проф. д-р Георги Тасев - Тракийски университет – Стара Загора
o Доц. Георги Станчев - Технически университет – София
o Проф. Богомил Петров - Университет по архитектура строителство и геодезия
o Доц. д-р Добромир Йорданов - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас
o Доц. д-р Събка Пашова - Икономически университет – Варна
o Доц. д-р Росица Кръстева - Университет по библиотекознание и информационни технологии София
o Дм. Гл. ас. Вера Павлова - Национален център по обществено здраве и анализи

Група 4 – Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране
o Благовеста Шинева - Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) Стара Загора
o Иванка Добрева - ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД

Група 5 – Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи
o Димитър Начев - Съюз на строителните инженери в България
o Ивелин Буров - Съюз на специалистите по качеството в България
o Лилия Смедарчина - Федерация на научно-техническите съюзи в България

Кандидати за членове на Контролния съвет съвет

Име, фамилия - Член на БИС, предложил кандидата
o Проф. д-р Бранимир Сандалски - Федерация на научно-техническите съюзи в България
o Лилия Иванова - Федерация на научно-техническите съюзи в България
o Марио Миладинов - Съюз на специалистите по качеството в България
o Гл. ас. Д-р Антоанета Стоянова - Икономически университет – Варна

*Личните данни в автобиографиите са заличени на основание чл.59 от ЗЗЛД

Покана

Дневен ред

2.Преустановяване на правата на членове на БИС

3.Приемане на отчета за дейността на БИС за 2020 г.

5.Приемане на отчета на Управителния съвет на БИС за периода 2016 – 2021 г.

6.Приемане на отчета на Контролния съвет на БИС за периода 2016 – 2021 г.

8.Избор на членове на Управителния съвет за периода 2021 – 2026 г.

Група 1

8.Избор на двама членове на Контролния съвет за периода 2021 – 2026 г.