Standardization
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription
Wherever you look you can find a standard!
Economical use of energy does not contradict cozy warmth in living spaces. Standardized thermostatic radiator valves contribute a lot to this fact.БДС ISO 2108:2018

Home » Standardization » Search » БДС ISO 2108:2018
БДС ISO 2108:2018
Status: Published
Lang: English
Pages: 29
Published: 2018-01-15
Related international standards
IDT
ISO 2108:2017
ISO/TC 46/SC 9
Price: 54.40 BGN

Buy Buy to read online
The standard is available on PDF file.The standard is available on PDF file.

Bulgarian title

Информация и документация. Международен стандартен номер на книга (ISBN)

English title

Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN)

Scope in Bulgarian

Този документ установява спецификацията на Международния стандартен номер на книгата (ISBN) като уникална интернационална идентификационна система за всяка форма на производство или издание на отделно и публично достъпна монографична публикация, публикувана или произведена от определен издател. Той пределя конструкцията на ISBN, правилата за неговото присъждане и употреба, метаданните, свързани с присъждането му и управлението на системата ISBN. Този документ се прилага за монографични публикации (книги), а не за текстови произведения (съдържание). Монографичните публикации включват индивидуални части или глави, когато те могат да се ползват самостоятелно и някои видове публично достъпни, свързани с тях продукти, независимо дали тези публикации са на разположение за продажба или са безплатни. Примери за продукти, към които се прилага или не се прилага стандартът са посочени в Приложение А. ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробно упътване за практическа работа е предоставено в последната версия на Ръководството за ползвателя, налично от регистрационния орган за този документ (виж точка 7).

Scope in English

The purpose of this International Standard is to establish the specifications for the International Standard Book Number (ISBN) as a unique international identification system for each product form or edition of a separately available monographic publication published or produced by a specific publisher that is available to the public. It specifies the construction of an ISBN, the rules for its assignment and use, the metadata to be associated with the ISBN allocation, and the administration of the ISBN system. This International Standard is applicable to monographic publications (books) not to textual works (content). Monographic publications include individual sections or chapters where these are made separately available and certain types of related products that are available to the public irrespective of whether those publications are made available for sale or on a gratis basis. Examples of applicable and non-applicable products are provided in Annex A. NOTE More detailed, operational guidance is provided in the latest version of the Users’ Manual available from the Registration Authority for this International Standard (See clause 7)

Technical committee

ICS

No relation with an ICS

Directive

No relation with a directive

Correnspondence with national standards

БДС ISO 2108:2018 supersedes БДС ISO 2108:2009 on 2018-01-15

More similar standards

Number
Lang
Status
Published
Pages
Price online
 
Buy
Български
Withdrawn 
2002-04-05 
11.70 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Information and documentation - International standard book numbering (ISBN)
Български
Withdrawn 
2009-11-30 
27 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Information and documentation - International standard book number (ISBN)
Български
Published 
2018-06-14 
27 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN)