Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Проведе се семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018

Проведе се семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018

На 25.10.2019 г. в Центъра за срещи, семинари и обучения на БИС при много голям интерес се проведе семинар, посветен на новите моменти в БДС EN ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)“.

Актуалността на темата събра представители на различни фирми и организации. Лекторът Петър Лозев, главен експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, запозна участниците с ефективните насоки за справяне с промените на пазара, развиващите се технологии и многото нови стандарти за системи за управление, публикувани или преразгледани наскоро. В своята презентацията той акцентира на основните разлики между старото и новото издание на стандарта.

Така участниците в семинара се запознаха с основните моменти в новото издание, които са:

В попълнените анкетни карти участниците в семинара изразиха своята удовлетвореност от компетентността на лектора, както и от представената информация.