Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Проведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Проведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

На 2****9****.1****1****.2019 г. в Центъра за срещи, семинари и обучения на БИС се проведе семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”, с лектор Петър Лозев, главен експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“.

В своята презентация г-н Лозев подчерта, че ISO 31000:2018 предоставя по-ясни, по-кратки и по-прецизни насоки, които ще подпомогнат организациите при прилагането на принципите на управление на риска, за да подобрят своето планиране и да взимат по-добри решения. При преработването на стандарта е залегнал изводът, че вчерашните практики вече не са актуални за справяне със заплахите днес и трябва да бъдат развивани. Акцентът беше върху следните промени:

Подчертано беше, че всяка точка от стандарта е преработена, така че той да бъде с по-ясен и опростен език, за да се улесни неговото разбиране и да бъде достъпен за всички заинтересовани. Изданието от 2018 г. поставя по-голям акцент върху създаването и запазването на стойност като основен движещ фактор от управлението на риска и обръща внимание на други свързани принципи като постоянно подобряване, включване на всички заинтересовани страни, адаптиране към спецификата на организацията и отчитане на човешките и културните фактори.

Определянето на риска като „влияние на неопределеността за постигане на целите”, акцентира върху влиянието на непълните знания за събития или обстоятелства при вземането на решения в организацията. Това изисква да се промени традиционното разбиране за риска, като се стимулират организациите да адаптират управлението на риска спрямо своите потребности и цели – една от основните ползи от стандарта.

Участниците задаваха въпроси, а след приключването на семинара те изразиха своята удовлетвореност от компетентността на лектора и предоставената от него информация.