Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на съвместен технически комитет „Високоскоростни транспортни системи“

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на съвместен технически комитет

„Високоскоростни транспортни системи“

Националните органи за стандартизация на Испания (UNE) и Нидерландия (NEN) предлагат да се създаде нов съвместен технически комитет в областта на транспорта „Високоскоростни транспортни системи“ (******Hyperloop Systems******).

Обхват: стандартизация на всички системи, продукти, услуги и приложения, свързани с транспортната система Hyperloop, което ще включва:

Цел и обосновка на предложението

Системите Hyperloop са базирани на 200-годишна идея, предложена за първи път от Джордж Медхърст в Обединеното кралство. Концепцията за системите Hyperloop се отнася за превозно средство, което пътува с висока скорост и честота, като свежда до минимум съпротивлението на земята и въздуха. С напредването на левитационните системи, високочестотната автоматизация и вакуумните инфраструктурни екосистеми технологията се разраства бързо през последните 7 години. С това необходимостта от единен подход става все по-належаща.

Несъответствието в оперативната съвместимост е едно от най-големите предизвикателства в индустрията. Прилагането на стандарти спомага за хармонизиране на технологичното развитие, за да се избегне бъдеща несъвместимост, и спомага за създаването на равни пазарни възможности за всички страни в ЕС. Безопасността е друг съществен елемент за стимулиране на системите Hyperloop в търговски операции. За целта ще бъдат необходими стандарти, за да се постигне съгласуван модел на дейности по оценяване на съответствието, свързани със системите за превоз на пътници и товари. Сътрудничеството със съответните заинтересовани страни, като Европейската комисия, органите за оценяване на съответствието, съвместните изследователски центрове и държавите-членки ще бъде ключово за тази цел.

Решаването на двата аспекта (оперативна съвместимост и безопасност) по подходящ начин изисква тясно сътрудничество между законодателните и техническите дейности по стандартизация. Следователно, наложително е да се създаде съвместен технически комитет със специален акцент върху законодателната рамка. Създаването на такъв комитет е важна стъпка за успешното технологично развитие на крайната система. Тъй като предлаганият комитет ще се занимава с механични части, инфраструктура, строителство, електро-магнитна съвместимост, електрическо и електронно оборудване и др., това ще бъде съвместен технически комитет на CEN-CENELEC.

Целта на предложения съвместен технически комитет е да се разработят нови стандарти за новата област на дейност. Без подходящи стандарти или законодателство в европейската индустрия ще липсва единен подход.

Поради иновативния характер на технологията въздействието върху съществуващите понастоящем стандарти се очаква да бъде минимално, въпреки че е ясна аналогията с други съществуващи технологии като железопътна, космическа, тунелна, строителна и авиационна. Тези съществуващи технологии могат да помогнат за частични аспекти на системите Hyperloop, но комбинацията в една система е уникална.

На европейско ниво от голямо значение ще бъде опитът на CEN/TC 256, CENELEC/TC 9. В допълнение международните комитети ISO/TC 269, ISO/TC 20, IEC/TC 9 също ще допринесат със своя опит.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 08****.****01****.20****20 г. на електронната поща на инж. **Дора Танчева****: dora.tancheva@bds-bg.org, тел. **02/81 74 58****7.

Оригиналът на предложението може да видите тук.