Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „****Текстил и облекло****“

През 2015 г. БИС публикува национални приложения към европейските стандарти EN 13249+******A******1 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки) и EN 13251+******A******1 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения, които не са хармонизирани. Поради отмяна на тези стандарти и въвеждане на нови хармонизирани европейски стандарти EN 13249:2017 и EN 13251:2017, с включени изменения, се налага отмяна на националните приложения от 2015 г. и тяхното преработване и актуализиране.

Във връзка със сключен договор между БИС и МРРБ за актуализиране на национални приложения към европейски хармонизирани стандарти БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

прБДС EN 13249:2017/NA:2019 „Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки). Национално приложение (NА)

прБДС EN 13251:2017/NA:2019 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения. Национално приложение (NA).

Обхват: установяват националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, които отговарят на изискванията на БДС EN 13249:2017 и БДС EN 13251:2017.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 30.10.2019 г. на Антоанета Калфина, секретар на БИС/ТК 44, по електронната поща: antoaneta.kalfina@bds-bg.org