Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

News and Events

Отоплителните системи – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет Повърхности с биоцидни и антимикробни характеристики

Нов наръчник на ISO „ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство“

Проведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на съвместен технически комитет „Високоскоростни транспортни системи“

Проведе се eвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Проведе се семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на ТК 68 „Пътно дело”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения“

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Kонференция на тема „Стандартизация, научни изследвания и иновации”