Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Българският институт за стандартизация отлага общественото обсъждане на прБДС 5237 “Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език”

**Българският институт за стандартизация отлага общественото обсъждане на *****прБДС 5237****** “Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език”***

Българският институт за стандартизация взе решение за отлагане на насроченото за 13.11.2007 г. официално обществено обсъждане на проекта на български стандарт прБДС 5237 *“Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език**”, отчитайки следните обстоятелства:*

  1. До обявената дата за заявяване на участие в обсъждането (8.11.2007) в БИС са потвърдили участието си минимален брой заинтересовани, което няма доведе до консенсус при вземане на решение.
  2. В БИС са постъпили молби за отлагане на общественото обсъждане на проекта с оглед важността на проблема с цел привличане на повече участници и за насрочването му на място и дата, максимално приемливи за всички страни.
  3. Недостатъчно обществено разгласяване на обсъждането.

Българският институт за стандартизация е убеден, че участието на възможно повече заинтересовани ще гарантира широката основа на общественото обсъждане на проекта за стандарт и така ще се спази един от основните принципи на стандартизацията, а именно постигането на консенсус по този изключително важен въпрос, касаещ всички нас като потребители. Затова националният орган по стандартизация си запазва правото и ангажимента да обяви допълнително нова дата за обществено обсъждане на проекта на български стандарт прБДС 5237 *“Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език**”, като се съобрази с изразените мнения на заинтересованите страни.*

Датата, мястото и часът ще бъдат оповестени на нашата интернет страница и на всички заинтересовани и представили становище повторно ще бъдат изпратени писма-покани за участие. БИС ще спази изискването за двуседмичен срок между датата на обявяване на обсъждането и датата на провеждането му.