Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: Предаден за превод
Начало: 2018-09-30
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 50849:2017 CLC/BTTF 133-1

Заглавие на български

Звукови системи за спешни случаи

Заглавие на английски

Sound systems for emergency purposes

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията за ефективност за звукови системи, които са предназначени предимно за излъчване на информация за защита на живота на един или повече определени области в случай на авария. Той също така дава на характеристиките и методите за изпитване, необходими за определяне на системата. Този европейски стандарт се прилага за озвучаване и разпределителни системи, които се използват за осъществяване на бърза и подреден мобилизация на пътниците в закрити помещения или на открито пространство в случай на авария, включително системи, използващи високоговорители за излъчване на гласови съобщения за аварийни цели и внимание рисунка или тон на аларма сигнали. Този европейски стандарт се отнася за аварийни звукови системи, освен ако не трябва да се използват за евакуация в случай на извънредна ситуация пожар. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Използването на системата за нормални цели озвучаване и разпределителни системи по неопасни обстоятелства не е изключено. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Препоръчително е, че системата, когато се използва само за аварийни цели, следва да бъде част от цялостна съоръжение (оборудване, оперативни процедури и програми за обучение) за контрол на извънредни ситуации. ЗАБЕЛЕЖКА системи 3 Звук за аварийни цели могат да бъдат предмет на одобрение от съответните органи.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the performance requirements for sound systems which are primarily intended to broadcast information for the protection of lives within one or more specified areas in an emergency. It also gives the characteristics and the methods of test necessary for the specification of the system. This European Standard applies to sound reinforcement and distribution systems to be used to effect a rapid and orderly mobilization of occupants in an indoor or outdoor area in an emergency, including systems using loudspeakers to broadcast voice announcements for emergency purposes and attention-drawing or alarm tone signals. This European Standard does not apply to emergency sound systems used for evacuation in case of fire emergency, whether connected to a fire detection and fire alarm system or not. NOTE 1 The use of the system for normal sound reinforcement and distribution systems purposes under non-hazardous circumstances is not excluded. It is recommended that the system, when used for emergency purposes, should form part of a complete facility (equipment, operating procedures and training programmes) for the control of emergencies. NOTE 2 Sound systems for emergency purposes may be the subject of approval by relevant authorities.

Технически комитет


ICS


Директиви

Няма информация