Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕтап: Техническа редакция
Начало: 2020-03-23
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
IDT EN 13135:2013+A1:2018 CEN/TC 147

Заглавие на български

Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането

Заглавие на английски

Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията за проектирането и избора на електрическото, механично, хидравлично и пневматично оборудване, използвано във всички видове кранове и свързаните с тях несменяеми товарозахващащи приспособления с цел осигуряване защита на персонала от опасности, въздействащи върху неговото здраве и безопасност, както и осигуряване безотказност на функциите. ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичните изисквания за конкретните видове кранове, както и за товарозахващащи приспособления са дадени в съответния европейски стандарт. Електрическото обзавеждане, за което се отнася този европейски стандарт, започва от точката на присъединяване на захранването към крана включително и системите за захранване и управляващи захранващи линии, които са разположени извън крана, например подвижни кабели, проводници или шини, електродвигатели и безкабелни органи за управление. В този стандарт са дадени принципите, които се използват при кранове, транспортиращи опасни товари. Дадени са специфични изисквания за кранове, транспортиращи горещ разтопен метал. Стандартът не се отнася за отделни елементи на обзавеждането, освен по отношение на техния избор за специфични цели на използване. Общо изчисленията за доказване на годността и свързаните изисквания за якост или безопасни граници на обзавеждането или елементите не са обхванати от този стандарт. Тези въпроси са обхванати от EN 13001-1 и -2, и серията EN 13001-3, които са частично подготвени, виж приложение А. С изключение някои граници на безопасност са дадени тук за точки необхванати от серията EN 13001. Опасностите по отношение на шума не се разглеждат в този стандарт. Те са препратени към стандартите за безопасност за всеки конкретен вид кран. Специфичните опасности от потенциално експлозивни атмосфери, йонизиращо излъчване, и операции при електромагнитни полета извън областта на приложение на EN 61000-6-2 не са обхванати от този европейски стандарт. Значителните опасности обхванати от този стандарт са идентифицирани в точка 4. Този европейски стандарт не се прилага за кранове, произведени преди датата на публикуването му от CEN.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements for the design and selection of electrical, mechanical, hydraulic and pneumatic equipment used in all types of cranes and their associated fixed load lifting attachments with the objectives of protecting personnel from hazards affecting their health and safety and of ensuring reliability of function. NOTE Specific requirements for particular types of cranes, and for load lifting attachments, are given in the appropriate European Standard. The electrical equipment covered by this European Standard commences at the point of connection of the supply to the crane (the crane supply switch) including systems for power supply and control feeders situated outside the crane, e.g. flexible cables, conductor wires or bars, electric motors and cableless controls. The principles to be applied for cranes transporting hazardous loads are given in this standard. Particular requirements are given for cranes transporting hot molten metal. The standard does not cover the detail design of individual items of equipment except with regard to their selection for specific aspects of use. In general, the proof of competence calculations and related strength requirements or safety margins of equipment and components are not covered by this standard. These questions are covered in EN 13001 parts 1 and 2, and in the EN 13001-3 series that is partly under preparation (see Annex A). Exceptionally, some safety margins are given here for items not covered in EN 13001-series. Hazards due to noise are not covered by this standard. They are addressed in safety standards specific to each type of crane. The specific hazards due to potentially explosive atmospheres, ionising radiation, and operation in electromagnetic fields beyond the range of EN 61000-6-2 are not covered by this European Standard. The significant hazards covered by this European Standard are identified in Clause 4. This European Standard is not applicable to cranes, which are manufactured before the date of publication by CEN of this standard.

Технически комитет


ICS


Директиви

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да