Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиПреводи към ТК-5

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1015-12:2016
EN 1015-12:2016
Етап: Включен в работната програма
ТК-5
2019-01-10
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 12: Определяне на якост на сцепление на втвърдени разтвори за външна и вътрешна мазилка с основите
Methods of test for mortar for masonry - Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates
БДС EN 1097-6:2013
EN 1097-6:2013
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-05-31
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
БДС EN 12390-1:2012
EN 12390-1:2012
Етап: Включен в работната програма
ТК-5
2019-01-10
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
БДС EN 12390-13:2013
EN 12390-13:2013
Етап: Включен в работната програма
ТК-5
2019-01-10
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
БДС EN 12504-2:2012
EN 12504-2:2012
Етап: Включен в работната програма
ТК-5
2019-01-10
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
БДС EN 12504-3:2005
EN 12504-3:2005
Етап: Включен в работната програма
ТК-5
2019-01-10
Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Определяне на силата на изтръгване
Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force
БДС EN 13577:2007
EN 13577:2007
Етап: Предаден за превод
ТК-5
2019-04-24
Химично въздействие върху бетона. Определяне на агресивния въглероден диоксид във водата
Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon dioxide content in water
БДС EN 14487-2:2007
EN 14487-2:2006
Етап: Включен в работната програма
ТК-5
2019-01-10
Торкретбетон. Част 2: Изпълнение
Sprayed concrete - Part 2: Execution
БДС EN 14630:2007
EN 14630:2006
Етап: Предаден за превод
ТК-5
2019-04-24
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълбочината на карбонизация на втвърден бетон чрез фенолфталеинов метод
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method
БДС EN 1766:2017
EN 1766:2017
Етап: Техническа редакция
ТК-5
2019-07-30
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Сравнителен бетон за изпитване
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
БДС EN 445:2008
EN 445:2007
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-02-28
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи за изпитване
Grout for prestressing tendons - Test methods
БДС EN 446:2008
EN 446:2007
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-02-28
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка. Технология на инжектиране
Grout for prestressing tendons - Grouting procedures
БДС EN 447:2008
EN 447:2007
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-02-28
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка. Основни изисквания
Grout for prestressing tendons - Basic requirements
БДС EN 451-1:2017
EN 451-1:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-05-14
Метод за изпитване на летяща пепел. Част 1: Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content
БДС EN 451-2:2017
EN 451-2:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-05-14
Метод за изпитване на летяща пепел. Част 2: Определяне на финост чрез мокро пресяване
Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving
БДС EN 480-1:2015
EN 480-1:2014
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при изпитване
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing
БДС EN 480-10:2009
EN 480-10:2009
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10: Determination of water soluble chloride content
БДС EN 480-11:2006
EN 480-11:2005
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на въздушни пори във втвърден бетон
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 11: Determination of air void characteristics in hardened concrete
БДС EN 480-12:2006
EN 480-12:2005
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на алкалии в химичните добавки
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12: Determination of the alkali content of admixtures
БДС EN 480-15:2013
EN 480-15:2013
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 15: Сравнителен бетон и метод за изпитване на вискозитета, видоизменящ химичните добавки
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 15: Reference concrete and method for testing viscosity modifying admixtures
БДС EN 480-2:2006
EN 480-2:2006
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of setting time
БДС EN 480-4:2006
EN 480-4:2005
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на бетона
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of bleeding of concrete
БДС EN 480-6:2006
EN 480-6:2005
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 6: Инфрачервена спектроскопия
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis
БДС EN 480-8:2012
EN 480-8:2012
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-10-10
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на съдържанието на сухо вещество
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the conventional dry material content
БДС EN 932-5:2012
EN 932-5:2012
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-03-21
Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 5: Необходима апаратура и калибриране
Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
БДС EN 933-1:2012
EN 933-1:2012
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-08-23
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
БДС EN 933-3:2012
EN 933-3:2012
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-08-23
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
БДС EN 933-4:2008
EN 933-4:2008
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-08-23
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
БДС EN 933-5:2000
EN 933-5:1998
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-08-23
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности в едри скални материали
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles
БДС EN 933-5:2000/A1:2006
EN 933-5:1998/A1:2004
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-08-23
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на частици с натрошени и раздробени повърхности в едри скални материали
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles

31 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2