Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Преводи към ТК-32

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
prБДС EN ISO 11132:2020
prEN ISO 11132
Етап: Предаден за превод
ТК-32
2019-02-28
2019-11-11
Сензорен анализ. Методология. Указания за мониторинг на изпълнението на група оценители, които извършват количествен сензорен анализ (ISO/DIS 11132:2020)
Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the performance of a quantitative sensory panel (ISO/DIS 11132:2020)
prБДС ISO 13301:2020
ISO 13301:2018
Етап: Приемане от ТК/ПРГ
ТК-32
2020-05-28
Сензорен анализ. Методология. Основно ръководство за измерване на прагове на мирис, привкус и вкус чрез процедура за три-алтернативен принудителен избор (3-AFC) (ISO 13301:2018)
Sensory analysis - Methodology - General guidance for measuring odour, flavour and taste detection thresholds by a three-alternative forced-choice (3-AFC) procedure
БДС EN 17264:2019
EN 17264:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Хранителни продукти. Определяне на елементи и техните химични съединения. Определяне на алуминий чрез масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
БДС EN 17265:2019
EN 17265:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Хранителни продукти. Определяне на елементи и техните химични съединения. Определяне на алуминий чрез оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma optical emission spectometry (ICP-OES)
БДС EN 17294:2019
EN 17294:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Определяне на органични киселини чрез йоннa хроматография с измерване на проводимостта (IC-CD)
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)
БДС EN 17298:2019
EN 17298:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Определяне на бензоена и сорбинова киселина чрез високоефективна течна хроматография (HPLC)
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
БДС EN 17299:2019
EN 17299:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Скрининг и определяне на разрешени кокцидиостатици на ниво добавка и 1 % и 3 % кръстосано замърсяване и на нерегистрирани кокцидиостатици и антибиотик на ниво фуражни компоненти в комбинирани фуражи чрез високоефективна течна хроматография и тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination level, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in compound feed with High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry detection (LC-MS/MS)
БДС EN ISO 11132:2017
EN ISO 11132:2017
Етап: Техническа редакция
ТК-32
2018-12-22
Сензорен анализ. Методология. Указания за мониторинг на изпълнението на група оценители, които извършват количествен сензорен анализ (ISO 11132:2012)
Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the performance of a quantitative sensory panel (ISO 11132:2012)
БДС EN ISO 11133:2014
EN ISO 11133:2014
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-32
2020-04-27
Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди (ISO 11133:2014, коригирана версия от 2014-11-01)
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014)
БДС EN ISO 11133:2014/A1:2018
EN ISO 11133:2014/A1:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-32
2019-03-05
Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди. Изменение 1 (ISO 11133:2014/Amd 1:2018)
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1 (ISO 11133:2014/Amd 1:2018)
БДС EN ISO 11136:2017
EN ISO 11136:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-32
2019-03-11
2019-12-03
Сензорен анализ. Методология. Общо ръководство за провеждане на хедонични тестове с участието на потребители в контролирана зона (ISO 11136:2014)
Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area (ISO 11136:2014)
БДС EN ISO 15216-2:2019
EN ISO 15216-2:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и норовирус в хранителни продукти чрез използване на RT-PCR в реално време. Част 2: Метод за качествено определяне (ISO 15216-2:2019)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 2: Method for detection (ISO 15216-2:2019)
БДС EN ISO 17059:2019
EN ISO 17059:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Маслодайни семена. Екстракция на масло и подготовка на метилови естери на триглицериди на мастните киселини за анализ чрез газхроматография (бърз метод) (ISO 17059:2019)
Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid method) (ISO 17059:2019)
БДС EN ISO 17678:2019
EN ISO 17678:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Мляко и млечни продукти. Определяне на чистотата на млечна мазнина чрез газхроматографски анализ на триглицериди (ISO 17678:2019)
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (ISO 17678:2019)
БДС EN ISO 20976-1:2019
EN ISO 20976-1:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Микробиология на хранителната верига. Изисквания и насоки за провеждане на изпитване на храни и фуражи. Част 1: Изпитване за потенциален растеж, лаг-фаза и скорост на максимален растеж (ISO 20976-1:2019)
Microbiology of the food chain - Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time and maximum growth rate (ISO 20976-1:2019)
БДС EN ISO 22117:2019
EN ISO 22117:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Микробиология на хранителната верига. Специфични изисквания и указания за изпитване за пригодност чрез междулабораторно сравнение (ISO 22117:2019)
Microbiology of the food chain - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO 22117:2019)
БДС EN ISO 6888-1:1999/A2:2018
EN ISO 6888-1:1999/A2:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-32
2019-03-05
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видове). Част 1: Техника, използваща агарова среда на Baird-Parker. Изменение 2: Включване на алтернативна процедура на потвърждение по метод с използване на агар с фибриноген и заешка плазма (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation test using RPFA stab method (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)
БДС EN ISO 7971-3:2019
EN ISO 7971-3:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Зърнено-житни култури. Определяне на насипна плътност, наречена "маса на хектолитър". Част 3: Рутинен метод (ISO 7971-3:2019)
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 3: Routine method (ISO 7971-3:2019)
БДС EN ISO 9167:2019
EN ISO 9167:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Семена и кюспе от рапица. Определяне на съдържанието на глюкозинолати. Метод, използващ високоефективна течна хроматография (ISO 9167:2019)
Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167:2019)
БДС ISO 17410:2019
ISO 17410:2019
Етап: Включен в работната програма
ТК-32
2020-03-05
Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на психротрофни микроорганизми (ISO 17410:2019)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms
БДС ISO 21422:2019
ISO 21422:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-32
2019-11-11
Мляко, млечни продукти, храни за кърмачета и възрастни. Определяне на съдържанието на хлорид. Метод на потенциометрично титруване (ISO 21422:2018)
Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of chloride - Potentiometric titration method

21 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1