Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 10.99 - Решение за приемане на новата тема
Начало: 2020-10-13
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12038 CEN/TC 38

Заглавие на български

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Метод за изпитване и определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценка на устойчивостта на плочите от дървесина

Заглавие на английски

Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва метод за оценяване на устойчивостта на продукти от дървесни плочи на нападение от разрушаващи дървесината базидиомицети. Този метод се прилага за необлицовани продукти от дървесни плочи. Той се прилага за определяне на устойчивостта на гниене на следните продукти от дървесни пл - направени от материали с естествена трайност; - направени от материали обработени със средства за защита преди производството; - обработени със средства за защита по време на производството, например като добавяне на слепващи вещества; - обработени със средства за защита след производството. ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод може да се използва в комбинация определена процедура на стареене, например EN 73 и EN 84. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Продуктите от дървесни плочи, които са получили консервантна обработка след производството, могат да бъдат податливи на атаки през прорязаните ръбове на тестовите образци и посочената устойчивост на разпадане може да бъде по-малка от тази на целите плочи, използвани в експлоатация. Приложение А (информативно) съдържа насоки за вземане на проби. Приложение В (нормативно) съдържа някои методи за стерилизация. Приложение С (информативно) съдържа информация за съдовете на културата. Приложение D (информативно) съдържа пример за протокол от изпитване. Приложение Е (информативно) съдържа информация за изпитваните гъби иплесени.

Област на действие на английски

This European Standard describes a method for assessing the resistance of wood-based panel products to attack by wood-destroying basidiomycete fungi growing in pure culture. The method is applicable to uncoated, rigid wood-based panel products. It is applicable to the determination of the decay resistance of wood-based panel products: — made from naturally durable materials; — made from materials treated with preservatives prior to manufacture; — treated with a preservative which is introduced during manufacture, for example as an additive to the adhesive; — treated with preservative after manufacture. NOTE 1 This method can be used in conjunction with an appropriate ageing procedure, for example EN 73 or EN 84. NOTE 2 Wood-based panel products that have received a preservative treatment after manufacture can be susceptible to attack through the cut edges of the test specimens and the decay resistance indicated can be less than that of complete panels used in service. Annex A (informative) contains a guidance on sampling. Annex B (normative) contains some methods of sterilization. Annex C (informative) contains information on the culture vessels. Annex D (informative) contains an example of a test report. Annex E (informative) contains information on the test fungi.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти