Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2020-11-27
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 12042:2014+A1:2020 CEN/TC 153

Заглавие на български

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

Заглавие на английски

Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements

Област на действие на български

1.1 Този европейски стандарт се прилага за проектирането и производството на самостоятелни автоматични машини за разделяне на тесто със захранващ бункер и който може да се използва отделно или в линия в хранително-вкусовата промишленост и магазините (сладкарство, пекарни, сладкарски изделия и др.) За разделяне и допълнително за оформяне/закръгляване на тесто или сладкиши на регулирани порции, за да се получи необходимото тегло на парче тесто по време на процеса на разделяне. Тези машини могат да се захранват ръчно или механично. Този европейски стандарт се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с транспортирането, монтирането, настройването, експлоатацията, почистването, поддържането, демонтирането, разглобяването и бракуването на автоматични машини за разделяне на тесто, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя (виж точка 4). Тези машини не са предназначени за почистване с вода под налягане. 1.2 Този европейски стандарт не се прилага за следното: - експериментални и изпитвателни машини, в процес на разработване от производителя; - устройства за претегляне; - машини за разделяне на тесто под налягане, без захранващ бункер, използващи ножове за процеса на разделяне; - линии с отделни режещи или оформящи елементи извън корпуса; - повдигащи и наклоняващи се машини или други отделни машини за захранване; - допълнителни опасности, генерирани, когато машината се използва в линия или механично захранване. 1.3 В приложение А е включен метод за определяне на шума, който помага на производителите да измерват нивата на шума за целите на декларирането на излъчения шум. 1.4 Този европейски стандарт не се прилага за машини, произведени преди публикуването му като европейски стандарт.

Област на действие на английски

1.1 This European Standard applies to the design and manufacture of standalone automatic dough dividers having a feed hopper, and which can be used separately or in a line in the food industry and shops (pastry making, bakeries, confectionery etc.) for dividing and additionally for moulding/rounding dough or pastry into adjustable portions to produce the required weight of dough piece during a dividing process. These machines can be fed by hand or mechanically. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the transport, installation, adjustment, operation, cleaning, maintenance, dismantling, disassembling and scrapping of automatic dough dividers, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). These machines are not intended to be cleaned with pressurized water. 1.2 This European Standard is not applicable to the following: - experimental and testing machines, under development by the manufacturer; - weighing devices; - pressure dough dividers, without a feed hopper, using knives for the dividing process; - lines with separate cutting or forming elements outside the housing; - lifting and tilting machines ) or other separate feeding machines; - additional hazards generated when the machine is used in a line or mechanically feed. 1.3 A noise test code is included in Annex A to assist manufacturers to measure noise levels for the purpose of the noise emission declaration. 1.4 This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before its publication as EN.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти