Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 40.10 - Превод на проекта на официалните езици (CEN)
Начало: 2020-10-14
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12037 CEN/TC 38

Заглавие на български

Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

Заглавие на английски

Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method

Област на действие на български

Този стандарт разглежда метод за изпитване на консерванти за дърво, които са предназначени за използване върху дървесина изложена на атмосферни влияния и в контакт със земята без допълнителна защита на повърхностно покритие. Методът е приложим за тестване на търговски или експериментални консерванти, прилагани чрез техники, подходящи за търговската практика. Методът е приложим за химически продукти, използвани поотделно или в комбинация, за да се предотврати развитието на гниене и / или - развитието на увреждащи организми в дървесината и, когато е подходящо, в продуктите от дървесина. ЗАБЕЛЕЖКА Методът може да се използва и за тестване на други обработени дървесни видове и естествено издръжлив дървен материал. Той може да бъде адаптиран за тестване на полевите характеристики на други дървесни системи и обработки, предназначени за повишаване на издръжливостта, например обработени или необработени дървесни композити, дървен материал, обработен с небиоцидни системи, химически модифициран или термично обработен дървен материал. Въпреки че тестът се използва за оценка на разпадането, е възможно да се използва методът за допълнителна оценка на петна или всеки поотделно, когато е уместно.

Област на действие на английски

This Technical Specification describes a method of test for wood preservatives that are intended for use in wood to be exposed to the weather out of contact with the ground without the additional protection of a surface coating. The method is applicable to the testing of commercial or experimental preservatives applied by techniques appropriate to commercial practice. The method is applicable to chemical products used individually or in combination to prevent the development of decay and/or - optional - the development of disfiguring organisms in wood and, where suitable, in wood-based products. NOTE The method can also be used to test other treated wood species and naturally durable timbers. It can be adapted for testing the field performance of other wood based systems and treatments designed to enhance durability, for example treated or untreated wood based composites, timber treated with non-biocidal systems, chemically modified or heat treated timber. Although the test is used to assess decay, it is possible to use the method to additionally assess stain or each separately when relevant.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти