Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 40.10 - Превод на проекта на официалните езици (CEN)
Начало: 2020-05-11
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1253-6 CEN/TC 165

Заглавие на български

Водоприемници за сгради - Част 6: Подови водоприемници с хидравличен затвор с дълбочина по-малко от 50 mm

Заглавие на английски

Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm

Област на действие на български

Този европейски стандарт класифицира подови водоприемници за използване във вътрешността на сгради, дава насоки за местата на монтаж и определя изискванията за конструкцията, проектирането, експлоатационните характеристики и маркирането на фабрично направени водоприемници за сгради, независимо от материала, за използване в дренажни системи, изискващи хидравличен затвор с дълбочина по-малка от 50 мм (наричани подови водоприемници). Забележка: Подовите водоприемници с дълбочина на затвора под 50 mm не се обхващат от част 1, част 7, част 8. Тези продукти са предназначени за инсталиране само където: - ограничението на пространството няма да побира водоприемник с 50 мм воден затвор; - сградата не надвишава общата височина на партер и три етажа над него; - най-малко два санитарни уреда са монтирани в допълнение към водоприемника, но е само с една тоалетна на същия клон (свързваща тръба); - или е инсталирана вторична или клонова вентилация съгласно точки 4.3.2 или 4.3.4 от EN 12056-2.

Област на действие на английски

This document classifies floor gullies for use inside buildings, gives guidance for places of installation and specifies requirements for the construction, design, performance and marking of factory made gullies for buildings, irrespective of the material, for use in drainage systems requiring a trap with a depth of water seal of less than 50 mm (referred to as floor gullies). Note: Floor gullies with a depth water seal of less than 50 mm are not covered by Part 1, Part 7, Part 8. These products are intended to be installed only where: - space limitation will not accommodate a gully with a 50 mm water seal; - the building does not exceed a ground-floor and three floors above; - at least two sanitary appliances are installed in addition to the gully but with only one toilet on the same branch (connection pipe); - or secondary or branch ventilation is installed according to clauses 4.3.2 or 4.3.4 of EN 12056-2.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти