Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-08-27
Край: 2020-11-09
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1097-6 CEN/TC 154

Заглавие на български

Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

Заглавие на английски

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

Област на действие на български

В този европейски стандарт са определени сравнителните методи, използвани за изпитване на типа и, в случай на спор, за определяне на плътност на зърната и абсорбция на вода на обикновени и леки скални материали. Други методи могат да се използват за други цели като например за производствен контрол, при условие че е установена подходяща връзка със сравнителния метод. За удобство някои от тези други методи също са описани в този стандарт. Определените сравнителни методи за обикновени скални материали са: - метод с телено кошче за скални материали, оставащи върху сито 31,5 mm; (точка 7, с изключение на баласт за железопътното строителство, за който се използва приложение В); - метод с пикнометър за скални материали със зърна, преминаващи през сито 31,5 mm и оставащи върху сито 4 mm (точка 8); - метод с пикнометър за скални материали със зърна, преминаващи през сито 4 mm и оставащи върху сито 0,063 mm (точка 9). В точки 7, 8 и 9 са определени три различни параметъра на плътността на зърната (плътност на зърна, изсушени в сушилен шкаф, плътност на водонаситени и повърхностно сухи зърна и специфична плътност) и абсорбцията на вода след водонасищане за период от 24 h. В приложение В е описано определянето на плътността на зърна, изсушени в сушилен шкаф след водонасищане до постоянна маса. Методът с телено кошче може да се използва като алтернатива на пикнометричния метод за скални материали със зърна, преминаващи през сито 31,5 mm и оставащи върху сито 4 mm. В случай на спор за сравнителен метод трябва да се използва пикнометричния метод, описан в точка 8. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Методът с телено кошче може да се използва също за единични зърна от скален материал, които не са преминали през сито 63 mm. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Пикнометричният метод, описан в точка 8 може да се използва като алтернативен за скални материали, които преминават през сито 4 mm, но остават върху сито 2 mm. Сравнителният метод за леки скални материали (приложение С) е пикнометричният метод за зърна, които преминават през сито 31,5 mm и остават върху сито 4 mm. Определени са три различни параметъра на плътност и абсорбция на вода след предварително изсушаване и водонасищане за период от 24 h. За обикновените скални материали могат да се използват други три метода за определяне плътността на предварително изсушени зърна: - метод с телено кошче за скални материали, преминаващи през сито 63 mm и оставащи върху сито 31,5 mm (точка А.3); - пикнометричен метод за скални материали, преминаващи през сито 31,5 mm и оставащи върху сито 0,063 mm (точка А.4); - пикнометричен метод за скални материали, преминаващи през сито 31,5 mm, включително фракция 0 до 0,063 mm (приложение G). ЗАБЕЛЕЖКА 3: Ако абсорбцията на вода е по-малко от около 1,5 %, специфичната плътност може да се определи по метода с предварително изсушените зърна, както е описано в приложение А. Ускореният метод в приложение Е може да се използва в производствения контрол за определяне на специфичната плътност на зърната на леки скални материали. В приложение Н е дадено упътване за значението и използването на различните параметри на плътността и абсорбцията на вода.

Област на действие на английски

This document specifies the reference methods used for type testing and in case of dispute, for the determination of particle density and water absorption of normal weight and lightweight aggregates. Other methods can be used for other purposes, such as factory production control, provided that an appropriate working relationship with the reference method has been established. For convenience, some of these other methods are also described in this document. The reference methods for normal weight aggregates are: - a wire basket method for aggregate particles retained on the 31,5 mm sieve (Clause 7, except for railway ballast which uses Annex B); - a pyknometer method for aggregate particles passing the 31,5 mm test sieve and retained on the 4 mm test sieve (Clause 8); - a pyknometer method for aggregate particles passing the 4 mm test sieve and retained on the 0,063 mm test sieve (Clause 9). In Clauses 7, 8 and 9, three different particle density parameters (oven-dried particle density, saturated and surface-dried particle density and apparent particle density) and water absorption are determined after a soaking period of 24 h. In Annex B, the oven-dried particle density parameter is determined after soaking in water to constant mass. For aggregate particles passing the 31,5 mm test sieve and retained on the 4 mm test sieve, the wire basket method in Clause 7 can be used as an alternative to the pyknometer method in Clause 8. NOTE 1 The wire basket method can also be used for single aggregate particles retained on the 63 mm sieve. NOTE 2 The pyknometer method described in Clause 8 can be used as an alternative for aggregates passing the 4 mm sieve and retained on the 2 mm sieve. The reference methods for lightweight aggregates are: - a pyknometer method for aggregate particles passing the 31,5 mm test sieve and retained on the 4 mm test sieve (Annex C). Three different particle density parameters (oven-dried particle density, saturated and surface-dried particle density and apparent particle density) and water absorption are determined after pre-drying and a soaking period of 24 h; - a method for aggregate particles passing the 4 mm test sieve, mixed with water and filtered in a Büchner funnel (Annex D). The three particle densities and water absorption are determined using a vacuum in the range of 50 mbar to 100 mbar for at least five minutes. Three other methods for normal weight aggregates can be used to determine the pre-dried particle density, as specified in normative Annexes A and H: - a wire basket method for aggregate particles passing the 63 mm test sieve and retained on the 31,5 mm test sieve (A.3); - a pyknometer method for aggregate particles passing the 31,5 mm test sieve and retained on the 0,063 mm test sieve (A.4); - a pyknometer method for aggregate particles passing the 31,5 mm test sieve, including the 0/0,063 mm size fraction (Annex H). NOTE 3 If water absorption is less than about 1,5 %, the apparent particle density can be assessed using the pre-dried particle density method as defined in Annex A. The quick method in normative Annex E can be used in factory production control to determine the apparent particle density of lightweight aggregates. The method in informative Annex F can be used to determine the particle density and water absorption of aggregates particles passing the 4 mm test sieve. Data on the density of water at various temperatures is specified in normative Annex G. Guidance on the significance and use of the various density and water absorption parameters is given in informative Annex I. Annex J (informative) contains precision data.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти