Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: 50.20 - Начало на официално гласуване/Начало на официално паралелно гласуване
Начало: 2020-06-09
Край: 2020-07-16
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 12206-1 CEN/TC 139

Заглавие на български

Бои и лакове. Покрития върху алуминий и алуминиеви сплави за архитектурни цели. Част 1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски материали

Заглавие на английски

Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder

Област на действие на български

Тази част на EN 12206 определя изискванията и съответните методи за изпитване, свързани с органично покритие върху алуминий и екструдирани алуминиеви сплави, листове и предварително формувани профили, предназначени за архитектурни цели, като се използват изключително прахови покрития. Той също така описва: а) предварителната обработка на подложката преди процеса на нанасяне на покритието; b) праховото покритие; в) процеса на нанасяне на покритието; г) крайният продукт. Всяка позиция се разглежда отделно в тази част на EN 12206, така че всяка една заинтересована страна може да гарантира съответствие, по отношение на своята област на отговорност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процедурите, описани в този стандарт, са предназначени да се извършват от обучен по подходящ начин и/или наблюдаван персонал. Веществата и процедурите, използвани в този метод, може да бъдат вредни за здравето, ако не се вземат адекватни предпазни мерки. В текста се обръща внимание на специфичните опасности. Този стандарт се отнася само до техническата целесъобразност и не освобождава потребители от законово определените задължения по отношение на здравеопазването и безопасността.

Област на действие на английски

This part of EN 12206 specifies requirements and the corresponding methods of test relating to the organic coating of aluminium and aluminium alloy extrusions, sheet and preformed sections for architectural purposes, using coating powders. It also describes: a) the pretreatment of the substrate prior to the coating process; b) the coating powder; c) the coating process; d) the final product. Each item is dealt with separately in this part of EN 12206 so that any interested party can ensure compliance appropriate to its area of responsibility. CAUTION — The procedures described in this standard are intended to be carried out by suitably trained and/or supervised personnel. The substances and procedures used in this method could be injurious to health if adequate precautions are not taken. Attention is drawn in the text to specific hazards. This document refers only to technical suitability and does not absolve the user from statutory obligations relating to health and safety.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти