Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 1254-7 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 7: Фитинги за запресоване за метални тръби

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7: Press fittings for use with metallic tubes

Област на действие на български

Този документ специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги за запресоване, включително техните еластомерни уплътнвения за свързване на метални тръби. Свързващите краища имат размери от 6 mm до 108 mm. Фитингите за запресоване са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Този европейски стандарт се прилага за фитинги за запресоване за присъединяване на една или повече от следните тръби. - медни тръби съгласно EN 1057 и - тръби от неръждаема стамана съгласно EN 10312 с дебелини и състояния, както са определени от проидводителя. Фитингите се използват до работната температура и максималното работно налягане, както е посочено в приложение А. Фитингите за запресоване се използват с тръби с дебелина на стената, по-голяма или равна на дебелината на стената, дадена в приложение В, за да се осигури тръбите да могат да издържат на въздействието на радиалните сили на натиск. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Адаптерните фитинги за използване с медни тръби могат да комбинират краищата за свързване чрез запресоване с фитинги, определени в другите части на EN 1254. Фитингите за запресоване за метални тръби могат да имат също фланцови връзки на краищата съгласно EN 1092-3. Фитингите за запресоване за метални тръби могат също да имат плакирано или друго декоративно повърхностно покритие. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метала. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за използване за: а)приложения с използване на течности: - топла или студена вода или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845. б) приложения с използване на газ: - системи за природен газ и втечнен нефтен газ с максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar, съгласно EN 1775; - сгъстен въздух;

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria and a designation system for press fittings including their elastomeric seals, for connecting with metallic tubes. The fitting ends have a size range from 6 mm to 108 mm. The press fittings are designed for a service lifetime up to fifty years. This document is applicable to press fittings for joining one or more of the following tubes: - copper tubes to EN 1057 and - stainless steel tubes to EN 10312 with wall thicknesses and tempers as specified by the manufacturer. The fittings are used up to the operating temperatures and maximum operating pressures as indicated in Annex A. Press fittings are used with tubes with wall thicknesses greater than or equal to the wall thickness given in Annex B, to ensure that tubes can withstand the radial pressing forces involved. This document applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. Adaptor fittings for use with copper tubes may combine press ends with fitting ends defined in the other parts of EN 1254. Press fittings for use with metallic tubes may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Press fittings for use with metallic tubes may also have a plated or other decorative surface coating. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting, or fabrication. Products covered by this standard are intended to be used in: a) liquid applications: - hot or cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845. b) gas applications: - natural gas and liquefied petroleum gas systems with a maximum operating pressure less than or equal to 5 bar according to EN 1775; - compressed air systems.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти