Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 1254-5 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 5: Фитинги с къси краища за капилярно спояване с твърд припой към медни тръби

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги с къси краища за капилярно спояване с твърд припой към медни тръби, например съгласно EN 1057, EN 13348, EN 13349, EN 12735-1, EN12735-2 и др. Тези свързващи краища съществуват в две форми: крайни фитинги за свързване със захранването и вътрешни пръстеновидни фитинги. За целите на свързването на медните тръби, свързващите краища имат размери от 6 mm до 108 mm. Фитингите са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Фитингите се използват до работната температура и максималното работно налягане, както е посочено в приложение А. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Фитингите с къси краища за капилярно спояване с твърд припой към медни тръби се използват с твърди припои, съответстващи на сплавите, специфицирани в EN ISO 17672. ЗАБЕЛЕЖКА Не всички медни сплави, които могат да бъдат използвани за производство на фитинги, могат да бъдат споявани с твърд припой и тези, които могат да бъдат споявани с твърд припой, може да изискват различни техники за спояване (ръководството е дадено в EN1254-20: 2018 Приложение А). Фитингите с къси краища за капилярно спояване с твърд припой могат да имат също краища с резба. Тези краища с резба могат да бъдат с метални или неметални уплътнителни елементи. За целите на свързването с тръби, фитинги или вентили, краищата за свързване с резба имат размери в диапазона от 1/8” to 4”. Адаптерните фитинги за използване с медни тръби могат да комбинират късите краища за капилярно спояване с твърд припой с фитинги, определени в другите части на EN 1254. Фитингите с къси краища за капилярното спояване с твърд припой могат да имат също фланцови връзки на краищата съгласно EN 1092-3. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метала. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за използване за: а)приложения с използване на течности: - топла или студена вода или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845; - хладилни системи. б) приложения с използване на газ: - системи за природен газ и втечнен нефтен газ с максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar, съгласно EN 1775; - сгъстен въздух; - медицински газове съгласно EN ISO 7396; - хладилни системи.

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria and a designation system for capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes e.g. EN 1057, EN 13348, EN 13349, EN 12735-1, EN 12735-2, etc. These fitting ends exist in two forms: end feed fittings and integral brazing ring fittings. For the purposes of joining copper tubes, the fitting ends have a size range from 14,7 mm to 159 mm. The fittings are designed for a service lifetime up to fifty years. The fittings are used up to the operating temperatures and maximum operating pressures as indicated in Annex A. This document applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. The capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes are used with brazing alloys in accordance with alloys specified in EN ISO 17672. Not all copper alloys that can be used to manufacture fittings can be brazed and those that can be brazed may require different brazing techniques (guidance is provided in in prEN1254-20:2019, Annex A). Fittings with short ends for capillary brazing may also have threaded end connections. These threaded ends exist with metallic and with non-metallic sealing elements. For the purposes of joining with tubes, pipes, fittings or valves, the threaded ends have a size range from 1/8" to 4". Adaptor fittings for use with copper tubes may combine short ends for capillary brazing with fitting ends defined in the other parts of EN 1254. Capillary fittings with short ends for brazing may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting, or fabrication. Products covered by this standard are intended to be used in: a) liquid applications: - hot, cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845; - refrigeration systems. b) gas applications: - natural gas and liquefied petroleum gas systems with a maximum operating pressure less than or equal to 5 bar according to EN 1775; - compressed air systems; - medical gas systems according to EN ISO 7396; - refrigeration systems.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти