Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-04-07
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 1254-1 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 1: Фитинги с краища за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой към медни тръби

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги с краища за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой към медни тръби, например съгласно EN 1057, EN 13348, EN 13349, EN 12735-1, EN12735-2 и др. За целите на свързването на медните тръби, свързващите краища имат размери от 6 mm до 108 mm. Тези свързващи краища съществуват в три форми: крайни фитинги за свързване със захранването и вътрешни пръстеновидни фитинги за спояване с мек припой или спояване с твърд припой. Фитингите са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Фитингите се използват до работната температура и максималното работно налягане, както е посочено в приложение А. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Фитингите с краища за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой към медни тръби се използват с меки припои съответстващи на сплавите, специфицирани в EN ISO 9453 и с твърди припои, съответстващи на сплавите, специфицирани в EN ISO 17672. Адаптерните фитинги за използване с медни тръби могат да комбинират краищата за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой с фитинги, определени в другите части на EN 1254. Фитингите с краища за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой могат да имат също фланцови връзки на краищата съгласно EN 1092-3. Фитингите с краищата за капилярно спояване с мек припой или капилярно спояване с твърд припой могат да бъдат също с плакирано или друго декоративно повърхностно покритие. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метала. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за използване за: а)приложения с използване на течности: - топла или студена вода или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845; - хладилни системи. б) приложения с използване на газ: - системи за природен газ и втечнен нефтен газ с максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar, съгласно EN 1775; - сгъстен въздух; - медицински газове съгласно EN ISO 7396; - хладилни системи.

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria of the test results and a designation system for fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing for connecting with copper tubes e.g. EN 1057, EN 13348, EN 13349, EN 12735-1, EN 12735-2 etc. For the purposes of joining copper tubes, the fitting ends have a size range from 6 mm to 108 mm. These fitting ends exist in three forms: end feed fittings and integral solder and integral brazing ring fitting ends. The fittings are designed for a service lifetime up to fifty years. The fittings are used up to the operating temperatures and corresponding maximum operating pressures as indicated in Annex A. This document applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. The capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes are used with solder alloys in accordance with alloys specified in EN ISO 9453 and brazing alloys in accordance with alloys specified in EN ISO 17672. Adaptor fittings for use with copper tubes may combine capillary soldering or capillary brazing ends with fitting ends defined in the other parts of EN 1254. Capillary fittings for soldering or brazing may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Capillary fittings for soldering or brazing may also have a plated or other decorative surface coating. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting or fabrication. Products covered by this standard are intended to be used in: a) liquid applications: - hot, cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845; - refrigeration systems; b) gas applications: - natural gas and liquefied petroleum gas systems with a maximum operating pressure less than or equal to 5 bar according to EN 1775; - compressed air systems; - medical gas systems according to EN ISO 7396; - refrigeration systems.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти