Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 1254-3:2021 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 3: Компресионни фитинги за използване с пластмасови и многопластови тръби

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги с краища за свързване чрез налягане за употреба с пластмасови и многослойни тръби, определени в приложимия стандарт за тръби. За целите на свързването на пластмасови тръби, свързващите краища имат размери от 10 mm до 160 mm. Фитингите са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Фитингите за свързване чрез налягане се използват до работната температура и максималното работно налягане, както е посочено в приложение А. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Адаптерните фитинги за използване с пластмасови и многослойни тръби могат да комбинират краищата за свързване чрез налягане с фитинги, определени в другите части на EN 1254. Фитингите за свързване чрез налягане за използване с пластмасови и многослойни тръби могат да имат също фланцови връзки на краищата съгласно EN 1092-3. Фитингите за свързване чрез налягане за използване с пластмасови и многослойни тръби могат също да имат плакирано или друго декоративно повърхностно покритие. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метала. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за използване в: а)приложения с използване на течности: - топла или студена или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845. б) приложения с използване на газ: - системи за природен газ и втечнен нефтен газ с максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar, съгласно EN 1775; - сгъстен въздух;

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria of test results and a designation system for fittings with compression ends for use with plastic and multilayer pipes which are defined in the applicable pipe standard. For the purposes of joining plastics pipes, the fitting ends have a size range from 10 mm to 160 mm. The fittings are designed for a service lifetime up to fifty years. The compression fittings are used up to the operating temperatures and maximum operating pressures as indicated in Annex A. This European Standard applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. Adaptor fittings for use with plastic and multilayer pipes may combine compression ends with fitting ends defined in the other parts of EN 1254. Compression fittings for use with plastic and multilayer pipes may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Compression fittings for use with plastic and multilayer pipes may also have a plated or other decorative surface coating. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting, or fabrication. Products covered by this standard are intended to be used in: a) liquid applications: - Hot, cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845. b) gas applications (not valid for multilayer pipes): - natural gas and liquefied petroleum gas systems with a maximum operating pressure less than or equal to 5 bar according to EN 1775; - compressed air systems.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти