Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2020-08-06
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 50306-3:2020 CLC/TC 20

Заглавие на български

Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на изолацията. Част 3: Едножилни и многожилни (двойки, тройки и четворки) екранирани кабели с обвивка с намалена дебелина

Заглавие на английски

Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed

Област на действие на български

Този документ определя изискванията за, и конструкциите и размерите на, многожилни кабели, с обявено напрежение U0/U = 300/500 V от следния тип: Екраниран (0,5 mm2 до 2,5 mm2, брой жила от 1 до 8). Всички кабели са с усукани калайдисани медни проводници и тънка дебелина на стената, без халоген, изолация и обвивка. Те се използват в железопътния подвижен състав като неподвижно окабеляване или окабеляване, когато се наблюдава ограничено огъване при експлоатация. Тези кабели са обявени за случайни термични натоварвания, причиняващи стареене, еквивалентни на непрекъснат експлоатационен живот при температура 90 °C. За стандартните кабели това се определя от изпитването за приемане, определено в EN 50305, като се използва ускорено дългосрочно (5 000 h) термично стареене, показващо температурен индекс 110 °C/20 000 h. Ако клиентът изисква прогнози за експлоатационния живот, това може да бъде демонстрирано въз основа на температурния индекс на продукта, предоставен от производителя. Максималната температура за условия на късо съединение е 160 °C въз основа на продължителност от 5 s. При условия на пожар кабелите проявяват специални експлоатационни характеристики по отношение на максимално допустимото разпространение на пламъка (разпространение на пламъка) и максимално допустимото отделяне на дим и токсични газове. Тези изисквания са посочени, за да позволят на кабелите да съответстват на ниво на опасност 3 от EN 45545 1 и EN 45545 2. Очаква се EN 50306 3: 2020 да се използва заедно с EN 50306 1: 2020, Общи изисквания и EN 50306 2: 2020, Едножилни кабели.

Област на действие на английски

This document specifies requirements for, and constructions and dimensions of, multicore cables, rated voltage U0/ U = 300/500 V, of the following type: Screened (0,5 mm2 to 2,5 mm2, number of cores from 1 to 8). All cables have stranded tinned copper conductors, and thin wall thickness, halogen-free, insulation and sheath. They are for use in railway rolling stock as fixed wiring or wiring where limited flexing in operation is encountered. These cables are rated for occasional thermal stresses causing ageing equivalent to continuous operational life at a temperature of 90 °C. For standard cables, this is determined by the acceptance test defined in EN 50305, using accelerated long-term (5 000 h) thermal ageing indicating a 110 °C/20 000 h temperature index. If the customer were to require lifetime predictions this would be demonstrated based on the temperature index of the product as supplied by the manufacturer. The maximum temperature for short circuit conditions is 160 °C based on duration of 5 s. Under fire conditions, the cables exhibit special performance characteristics in respect of maximum permissible flame propagation (flame spread) and maximum permissible emission of smoke and toxic gases. These requirements are specified to permit the cables to satisfy Hazard Level 3 of EN 45545 1 and EN 45545 2. EN 50306 3:2020 is expected to be used in conjunction with EN 50306 1:2020, General Requirements, and EN 50306 2:2020, Single core cables.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти