Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2020-08-06
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 50306-2:2020 CLC/TC 20

Заглавие на български

Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на изолацията. Част 2: Едножилни кабели

Заглавие на английски

Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables

Област на действие на български

Този документ определя изискванията за, и конструкциите и размерите, на едножилни кабели, с обявено напрежение U0/U = 300/300 V, от следния тип: Неекранирани (0,5 mm2 до 2,5 mm2 едножилни) Тези кабели са обявени за случайни термични натоварвания, причиняващи стареене, еквивалентни на непрекъснат експлоатационен живот при температура 105 °C. За стандартните кабели това се определя от изпитването за приемане, определено в EN 50305, като се използва ускорено дългосрочно (5 000 h) термично стареене, показващо температурен индекс 125 °C/20 000 h. Ако клиентът изисква прогнози за експлоатационния живот, това може да се демонстрира въз основа на температурния индекс на продукта, предоставен от производителя. Максималната температура за условия на късо съединение е 160 °C въз основа на продължителност от 5 s. В условия на пожар кабелите проявяват специални експлоатационни характеристики по отношение на максимално допустимото разпространение на пламъка (разпространение на пламъка) и максимално допустимото отделяне на дим и токсични газове. Тези изисквания са уточнени, за да позволят на кабелите да отговарят на ниво на опасност 3 от EN 45545 1 и EN 45545 2. Очаква се EN 50306-2:2020 да се използва заедно с EN 50306-1:2020, Общи изисквания.

Област на действие на английски

This document specifies requirements for, and constructions and dimensions of, single core cables, rated voltage U0 / U = 300 /300 V, of the following type: Unscreened (0,5 mm2 to 2,5 mm2 single core) These cables are rated for occasional thermal stresses causing ageing equivalent to continuous operational life at a temperature of 105 °C. For standard cables, this is determined by the acceptance test defined in EN 50305, using accelerated long-term (5 000 h) thermal ageing indicating a 125 °C/20 000 h temperature index. If the customer were to require lifetime predictions, this would be demonstrated based on the temperature index of the product as supplied by the manufacturer. The maximum temperature for short circuit conditions is 160 °C based on duration of 5 s. Under fire conditions the cables exhibit special performance characteristics in respect of maximum permissible flame propagation (flame spread) and maximum permissible emission of smoke and toxic gases. These requirements are specified to permit the cables to satisfy Hazard Level 3 of EN 45545 1 and EN 45545 2. EN 50306-2:2020 is expected to be used in conjunction with EN 50306-1:2020, General requirements.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти