Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-10-29
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1264-5 CEN/TC 130

Заглавие на български

Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 5: Отоплителни и охлаждащи повърхнини, вградени в подове, тавани и стени. Определяне на топлинната мощност

Заглавие на английски

Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output

Област на действие на български

Този европейски стандарт се прилага за водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина за отопление или охлаждане на помещение. Част 5 от този стандарт се отнася до преизчисляването на стойностите, определени в част 2 на този европейски стандарт за въпросната система, която използва прилагане на подово отопление. Методът за преизчисляване, описан в тази част на стандарта, позволява преобразуването на изчисленията и резултатите от изпитванията от част 2 при резултати с друга ориентация на повърхнината в помещението, т.е. за отопляване на тавани и стени, както и за приложения на охлаждащи повърхности т.е. за под, таван и стена. Трябва да се подчертае, че резултатите от изпитването от част 2 на този европейски стандарт са в основата на всички изчисления. Следователно, използването на този доказан метод е необходимо или не се използва за приложения за отопление или охлаждане. Този европейски стандарт следва да се прилага за търговско и практическо инженерство, ако се използват доказани и подлежащи на сертифициране стойности на топлинната мощност.

Област на действие на английски

This European Standard applies to water based heating and cooling systems embedded into the enclosure surfaces of the room to be heated or to be cooled. Part 5 of this standard deals with the recalculation of values determined in Part 2 of this European Standard for the system in question, using it for floor heating applications. The recalculation method described in this part of the standard enables the conversion of the calculation and test results of Part 2 into results for other surface orientations in the room, i. e. for ceiling and wall heating, as well as for the application as cooling surfaces, i. e. for floor, ceiling and wall cooling. It has to be emphasised that the test results of Part 2 of this European Standard are the basis of all calculation. Therefore the use of this prove method is necessary whether or not the system in question is used for heating or cooling application. This European Standard shall be applied to commercial trade and practical engineering if proved and certifiable values of the thermal output shall be used.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти