Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-02-26
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 17281 CEN/TC 197

Заглавие на български

Изисквания за безопасност. Съоръжения за измиване на пътни превозни средства

Заглавие на английски

Safety requirements - Vehicle cleaning equipment

Област на действие на български

Този документ съдържа изисквания за техническа безопасност за проектиране, съоръжения и изпитване на системи за измиване на пътни превозни средства без четка и системи за измиване на пътни превозни средства с четки за вътрешна и външна работа, напр. системи за миене на пътни превозни средства, тунели за миене на пътни превозни средства, съоръжения за ръчно преместване на пътни превозни средства. Този стандарт не се прилага за ръчно насочвани препарати за високо налягане, които са обхванати от EN 60335-2-79, за системи за преработване на вода, за сгради и врати за влизане в зоната на движение, за задвижвани машини при натоварване и за ръчно задвижвани машини с теглич. ЗАБЕЛЕЖКА Сигналите (примерни врати, осветителни системи) може да бъдат осигурени от системата за миене на пътните превозни средства. Този стандарт съдържа изисквания за защита на хората и обектите от злополуки и повреди по време на използване и експлоатация на системите за измиване на пътните превозни средства. Лицата, които трябва да бъдат защитени, са - оператори, - персонал за техническо поддържане и наблюдение, - хора в близост до системите за измиване на пътните превозни средства, - лица, които седят в пътното превозно средство по време на почистването. Обектите, които трябва да бъдат защитени, са - пътните превозни средства. Значителните опасности, свързани със системите за измиване на пътните превозни средства, са изброени в точка 4. Тези опасности са определени чрез оценка на риска съгласно EN ISO 12100 и изискват мерки за елиминиране на опасността или за намаляване на риска. Тези мерки са посочени в точка 5 от този стандарт. Изискванията за безопасност предполагат, че системите за измиване на пътните превозни средства редовно се поддържат технически от обучени и компетентни лица съгласно информацията на производителя и че операторите, с изключение на ползвателите на системите за автомивки, са инструктирани при работа на системите за измиване на пътните превозни средства.

Област на действие на английски

This document contains technical safety requirements for the design, equipment and testing of brushless vehicle washing systems and vehicle washing systems with brushes for, indoor and outdoor operation e.g. roll-over vehicle washing systems, vehicle washing tunnels, manually movable vehicle washing facilities. This standard does not apply to hand-guided high pressure cleaners which are covered by EN 60335-2-79, to water recycling systems, buildings and doors for entering the traffic zone, for powered ride-on machines and powered walk-behind machines with a traction drive. NOTE Signals (example doors, lighting systems) may be provided by the vehicle washing system. This standard contains requirements for the protection of persons and objects from accidents and damages during use and operation of vehicle washing systems. Persons to be protected are - operators, - maintenance and monitoring personnel, - persons in the vicinity of vehicle washing systems, - persons sitting in the vehicle during cleaning. Objects to be protected are - vehicles. Significant hazards associated with vehicle washing systems are listed in Clause 4. These hazards have been established by a risk assessment according to EN ISO 12100 and require measures to eliminate the hazard or to reduce the risk. These measures are specified in Clause 5 of this standard. The safety requirements assume that vehicle washing systems are regularly maintained by trained and competent persons according to the manufacturer''s information and that the operators, with the exception of users of self-service washing systems, have been instructed in the handling of vehicle washing systems.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти