Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2020-04-16
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 15784 CEN/TC 327

Заглавие на български

Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на предполагаеми колонии на Bacillus spp.

Заглавие на английски

Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp.

Област на действие на български

Този европейски стандарт дефинира общи правила за изброяване на пробиотични бацили във фуражи, съдържащи бацили (видове Bacillus) като единичен микроорганизъм, компонент или смесен с други микроорганизми. Този метод не се прилага за минерални фуражи, които се определят като допълващи фуражи, съставени главно от минерали и съдържащи най-малко 40% сурова пепел (Директива 79/373/ЕИО на Съвета).

Област на действие на английски

This European Standard defines general rules for the enumeration of probiotic bacilli in feeds containing bacilli (Bacillus species) as a single microorganism, component or mixed with other microorganisms. This method is not applicable to mineral feeds which are defined as complementary feeding stuffs composed mainly of minerals and containing at least 40 % crude ash (Council Directive 79/373/EEC). There are different categories of feed samples: a) Additives containing about 10+10 colony forming units (CFU)/g; b) Premixtures containing about 10+8 CFU/g; c) Feeds, meal or pellets, which contain about 10+6 CFU/g and include complete feeding stuffs, and milk replacers. The detection limits are 500 (5 × 10+2) colony forming units per gram (CFU/g). The limits of determination are 2 × 10+4 CFU/g.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти