Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2019-07-11
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 703 CEN/TC 144

Заглавие на български

Земеделска техника. Безопасност. Машини за товарене, смесване и/или раздробяване и разпределяне на силаж

Заглавие на английски

Agricultural machinery - Safety - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines

Област на действие на български

Този документ, използван заедно с EN 1553, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка за проектиране и изработване на навесни, полунавесни, прикачни или самоходни машини с две или повече от следните функции: товарене, смесване, раздробяване и разпределяне на силаж и/или други фуражи. Използват се само от един оператор. Включени са машините с монтиран товарен кран. Освен това този документ дава информация за безопасна практика за работа (включително остатъчния риск), която трябва да се предостави от производителя. Този документ се отнася само за машини със следните комбинации от функции: - функции за смесване и разпределяне; или - функции за смесване, раздробяване и разпределяне; или - функции за товарене, смесване и разпределяне; или - функции за товарене, смесване, раздробяване и разпределяне; или - функции за раздробяване и разпределяне; или - функции за товарене, раздробяване и разпределяне. Този документ се отнася за машини за рязане на силаж на блокове, дори когато те имат една единствена функция. Той не се отнася за: - машини, които подбират зелен фураж направо от полето; - кранове за товарене; - кошове за силаж. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Крановете за товарене се разглеждат в EN 12999. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Кошовете за силаж ще бъдат разгледани при изменение или при следващо преразглеждане. Този документ се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации и случаи свързани с машините за товарене, смесване и/или раздробяване и разпределяне на силаж и/или други фуражи, когато те се използват по предназначение и при условията, предвидени от производителя (виж точка 4) с изключение на опасностите от: - повреда във веригата за управление; - неподходяща седалка; - неподходящо осветление; - липса на възможност да се спре машината при оптимални условия; - придвижване на машината; - разрушаване на въртящи се с висока скорост части. Той не се отнася за опасности свързани с околната среда (с изключение на шум).

Област на действие на английски

This document, used together with EN ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of mounted, semi-mounted, trailed or self-propelled machines that have a combination of two or more of the following functions: loading, mixing, chopping and distributing silage and/or other feedstuffs or materials used for animal bedding such as straw, to be used by one operator only. It includes those fitted with a built-in loading crane. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. This document applies only to machines that have the following functional combinations: - mixing and distributing functions; or - mixing, chopping and distributing functions; or - loading, mixing and distributing functions; or - loading, mixing, chopping and distributing functions; or - chopping and distributing functions; or - loading, chopping and distributing functions. Silage block cutters, even if they carry out a single function, are covered by this document. This document does not apply to: - machines which pick up green fodder directly from the field; - loading cranes; - silage buckets. NOTE 1 Loading cranes are dealt with in EN 12999. NOTE 2 Autonomous silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines (robotic feed systems) are to be dealt with in a separate standard (under preparation). This document deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to machines for loading, mixing and/or chopping and distributing silage and/or other feedstuffs, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer as listed in Clause 4, except for the hazards arising from: - failure of the control circuit; - inadequate seating; - inadequate lighting; - travelling of machinery; - break-up of parts rotating at high speed; - cutting hazard during service on sharp parts (e.g. blades of the mixing and/or chopping device). It is not applicable to environmental hazards (except noise). It does not deal with stability when travelling. This document is not applicable to machines for loading, mixing and/or chopping and distributing silage and/or other feedstuffs which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти