Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Работна програма на ТК-67

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-67 » Работна програма на ТК-67
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
Petroleum and petroleum products. Packaging, marking, storage and transport
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт, нефтопродукти и присадки. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране
Crude oil, petroleum products and additives. Determination of mechanical impurity content by filtration
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число
Petroleum products. Determination of acidity and acid number
ТК-67 
2020-03-10  
 
   
prEN 12847 rev
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии
Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions
ТК-67 
2020-03-10  
 
   
prEN 12850 rev
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на pH на битумни емулсии
Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions
ТК-67 
2020-01-16  
 
   
prEN 13614
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на сцеплението на битумни емулсии с изпитване чрез потапяне във вода
Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test
ТК-67 
2020-04-28  
2020-06-25  
prEN 14023
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми
Bitumen and bituminous binders - Specification framework for polymer modified bitumens
ТК-67 
2020-03-05  
 
   
prEN 15199-1
Нефтопродукти. Определяне на разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 1: Средни дестилати и базови смазочни масла
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils
ТК-67 
2020-03-05  
 
   
prEN 15199-2
Нефтопродукти. Определяне на разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 2: Тежки дестилати и остатъчни горива
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 2: Heavy distillates and residual fuels
ТК-67 
2020-01-16  
 
   
prEN 15199-3
Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 3: Суров нефт
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
ТК-67 
2020-04-23  
 
   
prEN 15199-4 rev
Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 4: Леки фракции от суров нефт
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil
ТК-67 
2020-04-01  
 
   
prEN 15522-1
Идентификация на разливи с нефт и нефтени сродни продукти. Част 1: Взимане на проби
Oil spill identification Petroleum and petroleum related products Part 1: Sampling
ТК-67 
2020-04-01  
 
   
prEN 15522-2
Идентификация на разливи с нефт. Превозване повода на нефт и нефтопродукти. Част 2: Аналитична методология и интерпретация на резултатите, базирани на GC-FID и GC-MS анализи с ниска разделителна способност
Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses
ТК-67 
2020-02-20  
 
   
prEN 15692 rev
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин. Определяне съдържанието на вода. Метод на потенциометрично титриране на Karl Fischer
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer potentiometric titration method
ТК-67 
2020-05-05  
 
   
prEN 16091 rev
Течни нефтопродукти. Горива от средни дестилати и метилови естери на мастни киселини (FAME) и смеси. Определяне стабилността на окисление чрез метод на стръмна, малка скала на окисление
Liquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends - Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation method
ТК-67 
2019-07-05  
 
   
prEN 16300 rev
Автомобилни горива. Определяне на йодно число на метилови естери на мастни киселини (FAME). Метод чрез изчисление от газхроматографски данни
Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data
ТК-67 
2019-10-31  
 
   
prEN 16734 rev
Автомобилни горива. Автомобилно гориво за дизелови двигатели B10. Изисквания и методи за изпитване
Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods
ТК-67 
2020-02-20  
 
   
EN 16942:2016/prA1:2019
Горива. Идентифициране на съвместимостта с превозните средства. Графично представяне на информацията за потребителя
Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information
ТК-67 
2019-10-23  
 
   
EN 589:2018/prA1
Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ (LPG). Изисквания и методи за изпитване
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
ТК-67 
2019-10-31  
 
   
prEN 590 rev
Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
ТК-67 
2020-05-01  
 
   
FprEN IEC 60296:2020
Флуиди за приложение в електротехниката. Минерални изолационни масла за електрически съоръжения
Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment
ТК-67 
2019-08-12  
 
   
prEN IEC 60867
Изолационни течности. Технически изисквания към неработили течности на база на синтетични ароматни въглеводороди
Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons
ТК-67 
2019-12-20  
 
   
prEN IEC 62975:2019
Природни естери. Ръководство за поддръжка и употреба в електрически съоръжения
Natural esters - Guidelines for maintenance and use in electrical equipment
ТК-67 
2020-05-19  
 
   
EN ISO 12922:2020
Смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас L). Фамилия H (Хидравлични системи). Технически изисквания за хидравлични течности в категории HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU (ISO 12922:2020)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2020)
ТК-67 
2020-04-21  
2020-06-24  
prEN ISO 13736
Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен тигел (ISO/DIS 13736:2020)
Determination of flash point - Abel closed-cup method (ISO/DIS 13736:2020)
ТК-67 
2020-03-13  
 
   
EN ISO 14935:2020
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на продължителността на горене на огнеустойчиви флуиди върху фитил (ISO/DIS 14935:2019)
Petroleum and related products - Determination of wick flame persistence of fire-resistant fluids (ISO 14935:2020)
ТК-67 
2020-03-25  
2020-05-22  
   
prEN ISO 22854
Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородните групи и кислородсъдържащите съединения в автомобилен бензин и в автомобилно гориво етанол (E85). Метод на многомерна газова хроматография (ISO/DIS 22854:2020)
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO/DIS 22854:2020)
ТК-67 
2020-03-26  
 
   
prEN ISO 23581
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на кинематичния вискозитет. Метод чрез вискозиметър Stabinger
Petroleum products and related products ― Determination of kinematic viscosity ― Method by Stabinger type viscosimeter
ТК-67 
2019-07-05  
 
   
prEN ISO 23877
Нефтопродукти. Определяне на темпертурата на течливост. Автоматичен метод с постепенно охлаждане
Petroleum products — Determination of pour point — Automatic step-wise cooling method
ТК-67 
2020-04-21  
2020-06-23  
EN ISO 2719:2016/prA1
Определяне на пламната температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел. Изменение 1: Корекция за термометри (ISO 2719:2016/DAM 1:2020)
Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method - Amendment 1: Thermometers correction (ISO 2719:2016/DAM 1:2020)

59 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2