Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Работна програма на ТК-63

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-63 » Работна програма на ТК-63
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-63 
2019-05-17  
 
   
prEN 13971
Карбонатни и силикатни материали за варуване. Определяне на реакционна способност. Метод чрез потенциометрично титриране със солна киселина
Carbonate and silicate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric titration method with hydrochloric acid
ТК-63 
2019-07-16  
 
   
prEN 15749 rev
Минерални торове. Определяне съдържанието на сулфати чрез три различни метода
Fertilizers - Determination of sulfates content using three different methods
ТК-63 
2019-10-16  
 
   
FprEN 16087
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на кислород (OUR)
Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)
ТК-63 
2019-07-29  
 
   
EN 17246:2019
Минерални торове. Определяне на перхлорат в минерални торове. Определяне чрез IC-DC
Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by ion chromatography and conductivity detection (IC-CD)
ТК-63 
2019-08-13  
2019-09-26  
   
prEN 17411
Минерални торове. Определяне на перхлорат в минерални торове. Определяне чрез течна хроматография и тандемно масспектрометрично откриване (LC-MS/MS)
Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by liquid chromatography and tandem mass spectrometry detection (LC-MS/MS)
ТК-63 
2019-08-23  
 
   
prEN ISO 15604
Минерални торове. Определяне на различни форми азот в една проба, която съдържа азот като нитратен, амонячен, амиден и цианамиден азот (ISO 15604:2016)
Fertilizers - Determination of different forms of nitrogen in the same sample, containing nitrogen as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen (ISO 15604:2016)
ТК-63 
2019-08-23  
 
   
prEN ISO 15959
Минерални торове. Определяне на извлечен фосфор (ISO 15959:2016)
Fertilizers - Determination of extracted phosphorus (ISO 15959:2016)
ТК-63 
2019-08-23  
 
   
prEN ISO 25475
Минерални торове. Определяне на амонячен азот (ISO 25475:2016)
Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen (ISO 25475:2016)
ТК-63 
2019-08-23  
 
   
prEN ISO 25705
Минерални торове. Определяне на амидни кондензати чрез използване на високоефективна течна хроматография (HPLC). Изобутилидендикарбамид и кротонилидендикарбамид (мeтoд A) и олигомери на метиленкарбамид (мeтoд В) (ISO 25705:2016)
Fertilizers - Determination of urea condensates using high-performance liquid chromatography (HPLC) - Isobutylidenediurea and crotonylidenediurea (method A) and methylene-urea oligomers (method B) (ISO 25705:2016)
ТК-63 
2019-08-28  
 
   
CEN/TS 17403:2019
Минерални торове. Определяне на неразтворим в студена и гореща вода азот, в твърди карбамидни формалдехиди, метиленкарбамиди и хранителни полимери с бавно освобождаване
Fertilizers - Determination of cold water insoluble nitrogen and hot water insoluble nitrogen in solid urea formaldehyde and methylene urea slow-release fertilizers and in nutrient polymers
ТК-63 
2019-08-29  
 
   
EN 13368-1:2014
Минерални торове. Определяне на комплексообразуващи агенти в торове чрез хроматография. Част 1: Определяне на EDTA, HEEDTA и DTРА чрез йонообменна хроматография
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography

11 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1