Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма на ТК-60

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-60 » Работна програма на ТК-60
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-60 
2020-05-12  
 
   
prEN 12261 rev
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ
Gas meters - Turbine gas meters
ТК-60 
2020-02-13  
 
   
FprEN 12405-1
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ТК-60 
2019-05-09  
 
   
prEN 12583 rev
Газова инфраструктура. Компресорни станции. Функционални изисквания
Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements
ТК-60 
2020-04-15  
2020-06-18  
prEN 12732
Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени тръбопроводи. Функционални изисквания
Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements
ТК-60 
2019-02-14  
 
   
prEN 13203-4
Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 4: Оценяване на консумираната енергия на газови когенерационни уреди (mCHP) за получаване на топла вода и електрическа енергия
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
ТК-60 
2020-01-23  
 
   
prEN 13203-7
Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 7: Оценяване на консумираната енергия на комбинирани котли, оборудвани с пасивно устройство за регенерация на топлина
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 7: Assessment of energy consumption of combination boilers equipped with a passive flue heat recovery device
ТК-60 
2019-12-19  
 
   
prEN 13423
Превозни средства на природен газ. Изисквания към работилниците за NGV (превозни средства на природен газ) и към управлението на превозни средства на компресиран природен газ (CNG)
Natural gas vehicles - Requirements for NGV workshops and the management of compressed natural gas (CNG) vehicles
ТК-60 
2020-03-23  
 
   
prEN 14161 rev
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни транспортни системи (ISO 13623:2017, с промени)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems (ISO 13623:2017 modified)
ТК-60 
2020-03-23  
 
   
prEN 14163 rev
Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни системи. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2013, с промени)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines (ISO 13847:2013 modified)
ТК-60 
2020-03-12  
 
   
prEN 1473
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране на инсталации на сушата
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations
ТК-60 
2020-04-28  
2020-06-04  
FprEN 1474-2
Инсталации и оборудване за втечнен природен газ. Проектиране и изпитване на морски системи за пренос. Част 2: Проектиране и изпитване на маркучи за пренос
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer hoses
ТК-60 
2020-03-23  
 
   
prEN 14870-1 rev
Нефтена и газова промишленост. Изработени по индукционен метод колена, фитинги и фланци за транспортируеми тръбопроводни системи. Част 1: Колена, изработени по индукционен метод (ISO 15590-1:2018, с промени)
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends (ISO 15590-1:2018 modified)
ТК-60 
2019-05-30  
 
   
FprEN 15001-1
Газова инфраструктура. Инсталиране на газопроводи с работно налягане по-голямо от 0.5 bar за промишлени инсталации и по-голямо от 5 bar за промишлени и непромишлени инсталации. Част 1: Подробни функционални изисквания за проектиране, материали, производство, проверка и изпитване
Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1: Detailed functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing
ТК-60 
2019-07-01  
 
   
FprEN 15001-2
Системи за газоснабдяване. Инсталиране на газопроводи с работно налягане по-голямо от 0.5 bar за промишлени инсталации и по-големи от 5 bar за промишлени и непромишлени инсталации. Част 2: Подробни функционални изисквания за въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддържане
Gas supply systems - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance
ТК-60 
2019-03-25  
 
   
prEN 15069 rev
Щуцер за предпазни газови вентили за монтиране на метален маркуч, използван за свързване на битови газови уреди
Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel
ТК-60 
2020-01-15  
 
   
prEN 15502-1
Захранвани с газово гориво котли за отопление. Част 1: Общи изисквания и изпитвания
Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
ТК-60 
2020-04-06  
 
   
EN 16808:2020
Нефтена, химическа и газова промишленост. Безопасност на машините. Ръчни подемни съоръжения
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Safety of machineries - Manual elevators
ТК-60 
2020-04-01  
2020-06-03  
prEN 17278
Превозни средства на природен газ. Устройства за зареждане на превозни средства
Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances
ТК-60 
2020-03-27  
 
   
prEN 17526
Разходомери за газ. Топлинно-масови разходомери за газ
Gas meters - Thermal-mass flow-meter based gas meter
ТК-60 
2019-03-25  
 
   
prEN 331 rev
Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление за газови инсталации в сгради
Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
ТК-60 
2020-05-15  
 
   
prEN 437
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ТК-60 
2019-12-04  
 
   
prEN ISO 10101-1 rev
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl Fischer. Част 1: Въведение
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 1: Introduction
ТК-60 
2019-12-04  
 
   
prEN ISO 10101-2 rev
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl Fischer. Част 2: Метод чрез титриране
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 2: Titration procedure
ТК-60 
2019-12-04  
 
   
prEN ISO 10101-3 rev
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl Fischer. Част 3: Кулонометричен метод
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 3: Coulometric procedure
ТК-60 
2019-11-01  
 
   
prEN ISO 10426-2
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за циментация на сондажа. Част 2: Изпитване на циментацията на сондажа (ISO/DIS 10426-2:2019)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2019)
ТК-60 
2019-05-09  
 
   
FprEN ISO 10426-4
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за циментация на сондажа. Част 4: Подготовка и изпитване на пенливост на рядък цимент при атмосферно налягане (ISO/FDIS 10426-4:2019)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 4: Preparation and testing of foamed cement slurries at atmospheric pressure (ISO/FDIS 10426-4:2019)
ТК-60 
2018-10-18  
 
   
prEN ISO 11960
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани като обсадни колони или помпено-компресорни тръби за сондажи (ISO/DIS 11960:2018)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO/DIS 11960:2018)
ТК-60 
2019-11-26  
 
   
EN ISO 11961:2018/prA1
Нефтена и газова промишленост. Стоманени сондажни тръби. Изменение 1 (ISO 11961:2018/DAM 1:2019)
Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe - Amendment 1 (ISO 11961:2018/DAM 1:2019)
ТК-60 
2020-04-24  
 
   
EN ISO 13680:2020
Нефтена и газова промишленост. Корозионноустойчиви безшевни тръбни изделия от стоманени сплави за употреба като обшивки, тръбопроводи, материали за свързване и принадлежности. Технически условия за доставка (ISO/FDIS 13680:2020)
Petroleum and natural gas industries - Corrosion-resistant alloy seamless tubular products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material - Technical delivery conditions (ISO 13680:2020)
ТК-60 
2020-03-23  
 
   
prEN ISO 13703-3
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи на морски добивни платформи и нарафинерии на сушата. Част 3: Производство
Petroleum and natural gas industries – Piping systems on offshore production platforms and onshore plants – Part 3: Fabrication

60 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2