Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеРаботна програма на ТК-5

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-5 » Работна програма на ТК-5
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-5 
2019-09-16  
 
   
EN 1015-11:2019
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор
Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar
ТК-5 
2019-01-28  
 
   
prEN 1097-6 rev
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
ТК-5 
2019-09-12  
2019-11-25  
prEN 12390-1
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
ТК-5 
2019-10-03  
 
   
EN 12390-12:2020
Изпитване на втвърден бетон. Част 12: Определяне на устойчивост на бетона на карбонизация. Ускорен метод на карбонизация
Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method
ТК-5 
2019-09-12  
2019-11-25  
prEN 12390-13
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
ТК-5 
2019-12-31  
 
   
EN 12390-16:2019
Изпитване на втвърден бетон. Част 16: Определяне на съсъхването на бетон
Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete
ТК-5 
2019-12-31  
 
   
EN 12390-17:2019
Изпитване на втвърден бетон. Част 17: Определяне на пълзене на бетон, подложен на натиск
Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression
ТК-5 
2019-01-24  
 
   
prEN 12390-18
Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди
Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
ТК-5 
2019-12-31  
 
   
EN 12390-4:2019
Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване
Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines
ТК-5 
2019-09-12  
2019-11-25  
prEN 12504-2
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
ТК-5 
2019-09-12  
2019-11-25  
prEN 12504-4
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 12620
Добавъчни материали за бетон
Aggregates for concrete
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13043
Скални материали за асфалтови смеси и за повърхностни обработки на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
ТК-5 
2019-11-12  
 
   
Леки добавъчни материали. Национално приложение (NA)
Lightweight aggregates - National Annex
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13139
Добавъчни материали за строителен разтвор
Aggregates for mortar
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13242
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13383-1
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Стандарт за продукта
Armourstone - Part 1: Product standard
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13450
Скални материали за баластова призма на жп линии
Aggregates for railway ballast
ТК-5 
2018-11-15  
 
   
prEN 14889-2
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие
Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definition, specifications and conformity
ТК-5 
2018-04-24  
2018-08-10  
   
FprEN 1504-7
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и удостоверяване постоянството на експлоатационните показатели. Част 7: Предпазване на армировката от корозия
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 7: Reinforcement corrosion protection
ТК-5 
2019-10-03  
 
   
prEN 1744-4 rev
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 4: Определяне на чувствителност към вода на фини пълнители за асфалтови смеси
Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures
ТК-5 
2019-03-04  
 
   
prEN 932-3 rev
Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 3: Процедура и терминология за опростено петрографско описание
Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
ТК-5 
2019-05-16  
 
   
prEN 933-2
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 2: Определяне на зърнометричен състав. Лабораторни сита, номинален размер на отвори
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
ТК-5 
2019-01-28  
 
   
prEN 933-9 rev
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test
ТК-5 
2019-03-04  
 
   
prEN 934-2 rev
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
ТК-5 
2017-05-04  
 
   
FprCEN/TR 17086:2017
Допълнително ръководство за прилагането на EN 13791:2017 и основа за предписанията
Further guidance on the application of EN 13791:2017 and background to the provisions
ТК-5 
2019-09-05  
2019-11-18  
FprCEN/TS 17438
Изходни материали, приети от TC 154 при разработката на стандарти за добавъчни материали. Допълнителен елемент
Source materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 154 - Complementary element
ТК-5 
2019-07-15  
2019-11-22  
EN 1097-10:2014
Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 10: Определяне на височината на проникване на вода
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height
ТК-5 
2019-10-15  
2020-02-21  
EN 12269-2:2010
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни изпитвания
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the beam test - Part 2: Long term test
ТК-5 
2019-10-15  
2020-02-21  
EN 1354:2005
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete with open structure

36 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2