Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма на ТК-55

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-55 » Работна програма на ТК-55
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-55 
2020-03-04  
 
   
EN 12370:2020
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивост към кристализация на соли
Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation
ТК-55 
2019-09-26  
 
   
prEN 12372 rev
Методи за изпитване на естествени скални материали - Определяне на якостта на огъване под въздействието на концентриран товар
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
ТК-55 
2019-09-17  
 
   
prEN 14617-10 rev
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 10: Определяне на химична устойчивост
Agglomerated stone - Test methods - Part 10: Determination of chemical resistance
ТК-55 
2019-05-25  
 
   
prEN 14617-16 rev
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 16: Определяне на размери, геометрични характеристики и качество на повърхността на модулни плочи
Agglomerated stone - Test methods - Part 16: Determination of dimensions, geometric characteristics and surface quality of modular tiles
ТК-55 
2020-05-04  
 
   
EN 15388:2020
Агломерирани скални материали. Плочи и продукти, изрязани по размер, за тоалетни масички и кухненски плотове
Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops
ТК-55 
2019-11-21  
 
   
FprEN 16301
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на чувствителност към случайно оцветяване
Natural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental staining
ТК-55 
2019-09-26  
 
   
prEN 16306 rev
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на мрамор на циклично въздействие на топлина и влага
Natural stone test methods - Determination of resistance of marble to thermal and moisture cycles
ТК-55 
2020-04-15  
 
   
EN ISO 17892-12:2018/prA1
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits
ТК-55 
2020-04-07  
2020-05-15  
   
FprEN ISO 18674-4
Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 4: Измерване на водното налягане в порите: Пиезометри (ISO/FDIS 18674-4:2020)
Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers (ISO/FDIS 18674-4:2020)
ТК-55 
2020-05-04  
2020-07-03  
prEN ISO 22282-4
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки изпитвания. Част 4: Изпитване с изпомпване(ISO/DIS 22282-4:2020)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4: Pumping tests (ISO/DIS 22282-4:2020)
ТК-55 
2020-05-22  
 
   
FprEN ISO 22475-1
Геотехнически изследвания и изпитвания. Вземане на проби от почви, скали и подпочвени води. Част 1: Технически принципи ISO/FDIS 22475-1:2020)
Geotechnical investigation and testing - Sampling of soil, rock and groundwater - Part 1: Technical principles (ISO/FDIS 22475-1:2020)
ТК-55 
2018-05-04  
 
   
prEN ISO 22476-1 rev
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 1: Изпитване на проникване с електрически конус и с пиезоелектрически конус
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test
ТК-55 
2020-03-04  
 
   
EN ISO 22476-14:2020
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 14: Изпитване чрез динамично сондиране (ISO 22476-14:2020)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 14: Borehole dynamic probing (ISO 22476-14:2020)
ТК-55 
2019-10-03  
 
   
prEN ISO 22476-16
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви и изпитвания. Част 16: Изпитване чрез сондиране със срязване
Geotechnical investigation and testing — Field testing – Part 16: Borehole shear test
ТК-55 
2018-05-04  
 
   
prEN ISO 22476-4 rev
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 4: Изпитване с пресиометър на Ménard
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Ménard pressuremeter test
ТК-55 
2018-05-04  
 
   
prEN ISO 22476-5 rev
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 5: Изпитване с гъвкав дилатометър
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 5: Flexible dilatometer test
ТК-55 
2020-05-06  
 
   
prEN ISO 22476-9
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 9: Изпитване на якост на срязване с крилчатка (FVT and FVT-F (ISO/DIS 22476-9:2019)
Ground investigation and testing - Field testing - Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F (ISO/DIS 22476-9:2019)
ТК-55 
2020-02-19  
 
   
prEN ISO 22477-2
Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 2: Изпитване на пилоти: изпитване на статично напрежение
Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: static tension load testing
ТК-55 
2019-07-23  
 
   
prEN ISO 24283-1
Геотехнически изследвания и изпитвания. Квалификационни критерии и оценка - Част 1: Квалифициран техник
Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 1: Qualified technician
ТК-55 
2019-07-23  
 
   
prEN ISO 24283-2
Геотехнически изследвания и изпитвания. Квалификационни критерии и оценка. Част 2: Отговорен експерт
Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 2: Responsible expert
ТК-55 
2019-07-23  
 
   
prEN ISO 24283-3
Геотехнически изследвания и изпитвания. Квалификационни критерии и оценка. Част 3: Квалифицирано предприяние
Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 3: Qualified enterprise
ТК-55 
2019-08-05  
 
   
CEN/TS 15209:2019
Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали
Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на рений
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на мед
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на молибден
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Руди и концентрати на цветни метали. Определяне съдържанието на механична влага
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Руди и концентрати на цветни метали. Ситов и седиментационен метод за определяне на зърнометричния състав
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Определяне загубата на маса при накаляване
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за определяне съдържанието на метално желязо
ТК-55 
2020-05-26  
 
   
Руди, концентрати, агломерати и пeлети железни. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне съдържанието на силициев двуокис

45 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2