Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-05 - Time: 06:12


Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-51 
2020-06-02  
 
   
ISO/FDIS 1013
Кокс. Определяне на насипната плътност в голям контейнер
Coke - Determination of bulk density in a large container
ТК-51 
2020-06-25  
2020-07-31  
ISO/FDIS 1170
Въглища и кокс. Преизчисляване на резултатите от анализите за различни състояния
Coal and coke - Calculation of analyses to different bases
ТК-51 
2020-05-11  
 
   
ISO/FDIS 1213-1
Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за преработване на въглища
Solid mineral fuels - Vocabulary - Part 1: Terms relating to coal preparation
ТК-51 
2020-05-20  
2020-06-26  
   
ISO/FDIS 17247
Въглища. Елементен анализ
Coal - Ultimate analysis
ТК-51 
2020-06-14  
 
   
ISO/CD 18283
Черни и антрацитни въглища и кокс. Ръчно вземане на проби
Hard coal and coke - Manual sampling
ТК-51 
2020-06-02  
 
   
ISO/FDIS 1928
Твърди минерални горива. Определяне на стойността на горната топлина на изгаряне
Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value
ТК-51 
2020-06-04  
 
   
ISO 20360
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в пробата за анализ. Метод с една пещ
Brown coals and lignites - Determination of the volatile matter in the analysis sample: one furnace method
ТК-51 
2020-05-20  
2020-06-26  
   
ISO/FDIS 334
Въглища и кокс. Определяне на общата сяра. Метод на Eschka
Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
ТК-51 
2020-07-02  
 
   
ISO 349:2020
Черни и антрацитни въглища. Изпитване с дилатометър на Audibert- Arnu
Hard coal - Audibert-Arnu dilatometer test
ТК-51 
2020-05-30  
 
   
ISO/CD 567
Кокс. Определяне на насипна плътност в малък контейнер
Coke - Determination of bulk density in a small container
ТК-51 
2020-05-20  
2020-06-26  
   
ISO/FDIS 587
Въглища и кокс. Определяне на хлор чрез използване смес на Eschka
Coal and coke - Determination of chlorine using Eschka mixture
ТК-51 
2020-06-05  
 
   
ISO/CD 616
Кокс. Определяне индексите на раздробяване
Coke - Determination of shatter indices
ТК-51 
2020-06-11  
 
   
ISO/DIS 728
Кокс (номинален горен размер, по-голям от 20mm). Зърнометричен анализ чрез пресяване
Coke – Size analysis by sieving
ТК-51 
2020-04-29  
2020-08-21  
ISO 502:2015
Въглища. Определяне на спекаемост. Изпитване по Gray-King
Coal - Determination of caking power - Gray-King coke test
ТК-51 
2020-04-29  
2020-08-21  
ISO 602:2015
Въглища. Определяне съдържанието на минерални вещества
Coal - Determination of mineral matter

15 намерени, страница 1 от 1

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved