Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеРаботна програма на ТК-44

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-44 » Работна програма на ТК-44
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-44 
2020-01-07  
 
   
prEN 12225
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез влагане в почва
Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
ТК-44 
2020-04-14  
 
   
prEN 12447
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във вода
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
ТК-44 
2018-09-25  
 
   
prEN 15381
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в изграждането на пътни настилки и асфалтови износващи пластове
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays
ТК-44 
2019-11-26  
 
   
prEN 15618 rev
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Платове за мебели. Класификация и методи за изпитване
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and methods of test
ТК-44 
2020-02-18  
 
   
prEN 16416 rev
Геосинтетични прегради с пълнеж от глина. Определяне индекса на водния поток. Метод с пермеаметър (триаксиална клетка) с подвижни стени при постоянно водно налягане
Geosynthetic clay barriers - Determination of water flux index - Flexible wall permeameter method at constant head
ТК-44 
2020-04-23  
2020-06-22  
prEN 16779-2
Текстилни изделия за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване на олекотени завивки за детски кошарки. Част 1: Пликове (с изключение на олекотени завивки)
Textile child care articles — Safety requirements and test methods for children''s cot duvets — Part 2: Duvet covers (excluding duvet)
ТК-44 
2018-08-28  
 
   
FprEN 17097
Геосинтетици. Характеристики, изисквани при използване в съоръжения за повърхностен ерозионен контрол на наклони и насипи
Geosynthetics - Characteristics required for use in surface erosion control on slopes and banks
ТК-44 
2019-11-26  
 
   
prEN 17117-2
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Механични методи за изпитване при състояние на биаксиален стрес. Част 2: Определяне на стойностите на уравновесяване на образецза
Rubber or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 2: Determination of the pattern compensation values
ТК-44 
2020-03-18  
 
   
prEN 17131 rev
Текстил и текстилни продукти. Определяне на някои остатъчни разтворители. Част 1: Определяне на апротични разтворители чрез газхроматографски метод
“Textiles and textile products – Determination of certain residual solvents – Part 1: Determination of aprotic solvents, method using gas chromatography
ТК-44 
2020-03-18  
 
   
prEN 17134 rev
Текстил и текстилни продукти. Определяне на биоцидни добавки. Част 1:2-фенилфенол и триклозан чрез метод на течна хроматография
Textiles and textile products - Determination of biocide additives – Part 1, 2-Phenylphenol and triclosan, method using liquid chromatography
ТК-44 
2020-03-18  
 
   
prEN 17137 rev
Текстил. Определяне съдържанието на съединения на основата на хлорбензени и хлортолуени
Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
ТК-44 
2020-03-27  
 
   
EN 17323:2020
Геосинтетици. Определяне на якостни свойства на полимерни геосинтетични прегради
Geosynthetics - Determination of tensile properties of Polymeric Geosynthetic Barriers
ТК-44 
2020-04-14  
 
   
FprEN 17394-2
Текстил и текстилни продукти. Част 2: Безопасност на детското облекло. Сигурност при прикрепване на копчета. Метод за изпитване
Textiles and textile products - Part 2: Safety of Children''s Clothing - Security of Attachment of Buttons - Test method
ТК-44 
2020-04-14  
 
   
prEN 17528
Облекла. Физиологични въздействия. Измерване на устойчивост на водна пара, посредством изпотяване на манекен
Clothing - physiological effects - Measurement of water vapour resistance by means of a sweating manikin
ТК-44 
2020-05-08  
 
   
prEN 17534
Текстил. Физиологични ефекти. Измерване на отделената телесна пот и буфер
Textiles - Physiological effects - Measurement of liquid sweat transport and buffering
ТК-44 
2019-11-26  
 
   
prEN 1875-3 rev
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравината на раздиране. Част 3: Метод на трапеца
Rubber- or plastics- coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method
ТК-44 
2020-04-29  
 
   
FprEN ISO 22744-1
Текстил и текстилни продукти. Определяне на органични съединения. Част 1: Метод на дериватизация чрез газова хроматография (ISO/FDIS 22744-1:2018)
Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 1: Derivatisation method using gas chromatography (ISO/FDIS 22744-1:2020)
ТК-44 
2017-08-10  
 
   
prEN ISO 10321 rev
Геосинтетици. Изпитване на опън на свързвания/шевове чрез метод на широки ленти
Geosynthetics - Tensile test for joints/seams by wide-width strip method
ТК-44 
2020-05-27  
 
   
FprEN ISO 105-B06
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B06: Устойчивост на цвета и стареене на изкуствена светлина при високи температури: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO/FDIS 105-B06:2019)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test (ISO/FDIS 105-B06:2020)
ТК-44 
2020-04-29  
 
   
prEN ISO 1140 rev
Въжета от влакна. Полиамид. Въжета от 3, 4, 8 и 12 снопчета
Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes
ТК-44 
2020-04-29  
 
   
prEN ISO 1141 rev
Въжета от влакна. Полиестер. Въжета от 3, 4, 8 и 12 снопчета
Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes
ТК-44 
2020-05-27  
 
   
FprEN ISO 12945-1
Текстил. Определяне склонността на повърхността на плата към пилинг, завласяване или матиране. Част 1: Метод с кутия за пилинг (ISO/DIS 12945-1:2019)
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method (ISO/FDIS 12945-1:2020)
ТК-44 
2020-05-27  
 
   
prEN ISO 12945-2
Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плата към пилинг, завласяване или матиране. Част 2: Модифициран метод на Martindale (ISO/DIS 12945-2:2019)
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method (ISO/DIS 12945-2:2019)
ТК-44 
2020-04-29  
 
   
FprEN ISO 12945-3
Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плат към образуване на пилинг, развласяване или матиране. Част 3: Метод на неестествено получен пилинг с помощта на барабан (ISO/DIS 12945-3:2019)
Textiles- Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method (ISO/FDIS 12945-3:2020)
ТК-44 
2020-05-27  
 
   
prEN ISO 12945-4
Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плат към образуване на пилинг, развласяване или матиране. Част 4: Оценка на пилинг, развласяване или матиране, посредством визуални анализи (ISO/DIS 12945-4:2019)
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis (ISO/DIS 12945-4:2019)
ТК-44 
2018-08-15  
 
   
prEN ISO 12945-5
ISO/NP 12945-5: Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плат към образуване на пилинг, развласяване или матиране. Част 5: Оценяване на пилинг, развласяване или матиране, посредством цифрови анализи
Textiles - Determination·of·fabric·propensity·to·surface·fuzzing·and·to·pilling - Part 5 : Assessment·of·pilling,·fuzzing·or·matting·by·digital·analysis
ТК-44 
2020-05-27  
 
   
FprEN ISO 12951
Текстилни подови покрития. Определяне на загуба на маса, свързани влакна и промяна във външния вид на пътеки с лайсни при изпитване с машина на Lisson Tretrad (ISO/FDIS 12951:2020)
Textile floor coverings - Determination of mass loss, fibre bind and stair nosing appearance change using the Lisson Tretrad machine (ISO/FDIS 12951:2020)
ТК-44 
2020-01-21  
 
   
prEN ISO 12958-1
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на капацитета на водния поток в неговата равнина. Част 1: Индексно изпитване (ISO/DIS 12958-1:2019)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 1: Index test (ISO/DIS 12958-1:2019)
ТК-44 
2020-01-07  
 
   
prEN ISO 12958-2
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на капацитета на водния поток в тяхната равнина. Част 2: Изпитване на експлоатационни показатели (ISO/DIS 12958-2:2019)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 2: Performance test (ISO/DIS 12958-2:2019)
ТК-44 
2020-05-27  
 
   
FprEN ISO 12960
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Последващ метод за изпитване за определяне на устойчивост на киселинни и алкални течности (ISO/FDIS 12960:2018)
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO/FDIS 12960:2020)

83 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3